Bol

Ime­nica bol − zapravo su dvije ime­nice! Naime, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jedna je muškoga roda, a druga ženskoga.

Bol muškoga roda ozna­čuje tje­lesni doživ­ljaj pat­nje (sna­žan bol u leđima, s bolom u koljenu, jak osje­ćaj bola, zadrh­tati od bola/bolova, grčiti se u bolu/bolovima…)

MUŠKI ROD

 

jed­nina

mno­žina

N

bol

bolovi

G

bola

bolova

D

bolu

bolo­vima

A

bol

bolove

V

bole

bolovi

L

bolu

bolo­vima

I

bolom

bolo­vima

 

Bol žen­skoga roda podra­zu­mi­jeva osjet duševne pat­nje i trp­lje­nja (pre­pu­štati se snaž­noj boli, lju­bavne boli, boriti se s dušev­nim bolima, drh­tati od boli).

ŽENSKI ROD

 

jed­nina

mno­žina

N

bol

boli

G

boli

boli

D

boli

bolima

A

bol

boli

V

boli

boli

L

boli

bolima

I

boli/bolju

bolima

Valja napo­me­nuti da je ovo ponaj­prije „rječ­nička”, teorij­ska podjela. Ovako napi­sana, podi­je­ljena u kućice i s pro­bra­nim pri­mje­rima, ova podjela izgleda vrlo uvjer­ljivo. Ipak je u upo­trebi sta­nje malo dru­ga­čije. Naime, u jed­nini se neri­jetko oblici žen­skoga roda upo­treb­lja­vaju i za ime­no­va­nje tje­les­noga osjeta boli. Tako ćemo govo­riti o mens­tru­al­noj boli, nikako ne o mens­tru­al­nome bolu.

To naravno ostav­lja jedan pros­tor nesi­gur­nosti, no jed­nos­tavno je riječ o jezič­nom ele­mentu koji se mije­nja i nije još konačno defi­ni­ran jer rje­še­nje koje je ponu­dila lek­si­ko­gra­fija, koliko god bilo sus­tavno, nije u pot­pu­nosti funk­ci­onalno u uporabi.

Scroll To Top