Ciljan − ciljani − ciljni

Dono­simo još malo pri­djev­nih paro­nima čije se zna­če­nje neri­jetko brka.

Ciljan i ciljani zapravo su isti pri­djev, samo je prvi oblik neo­dre­đen, a drugi odre­đen. Pri­djev je nas­tao prema gla­golu ciljati pa mu je i zna­če­nje pove­zano s njim − „onaj na koji se cilja, na koji se usmje­rava, kojem se teži”. Govo­rimo tako o cilja­nome jeziku, cilja­noj publici, cilja­noj sku­pini

Pri­djev ciljni nas­tao je prema ime­nici cilj i odnosi se na nju − „onaj koji se odnosi na cilj”. Ovaj je pri­djev rjeđi u upo­trebi jer mu je zna­če­nje zapravo vrlo usko i spe­ci­fično, vezano uz cilj: ciljna crta ili ciljna linija, ciljna rav­nina, ciljna vrpca...

Scroll To Top