Prvi put ili prvi puta

Iako se neri­jetko čuje izraz prvi puta, on je pogre­šan i valja ga izbje­ga­vati. O čemu je točno riječ?

Izvorno je riječ o spoju dviju sklo­nid­be­nih riječi: red­nog broja i ime­nice. S obzi­rom na način nji­hova spa­ja­nja, tre­baju biti u istom rodu, broju i padežu. To kon­kretno znači da sin­tagma u nomi­na­tivu i aku­za­tivu glasi prvi put, a u geni­tivu prvog(a) puta.

broj

ime­nica

N

prvi

put

G

prvog(a)

puta

D

prvom(u/e)

putu

A

prvi

put

V

prvi

pute

L

prvom(e/u)

putu

I

prvim

putom/putem

Isto je i s dru­gim red­nom bro­je­vima, ali i sa zamjenicama.

drugi puta > drugi put

stoti puta > stoti put

svaki puta > svaki put

koji puta > koji put


Danas se riječ put u ovim kons­truk­ci­jama sma­tra čes­ti­com, čak i pri­lo­gom, no odlike spoja broja (ili zamje­nice) i ime­nice i dalje ostaju.

Scroll To Top