Grad Zagreb ili grad Zagreb

Česta je nedo­umica treba li se apo­zi­cija grad uz imena gra­dova pisati veli­kim ili malim počet­nim slo­vom. No pravo je pita­nje kada ime­nicu grad pisati veli­kim, a kada malim počet­nim slo­vom jer Grad Zagreb  i grad Zagreb − nisu isto.

Grad je ponaj­prije veće urbano nase­lje čiji se sta­nov­nici uglav­nom bave nepo­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­tima. U ovom je zna­če­nju grad u suprot­nosti sa selom. Imena gra­dova pišemo tako da svaki član imena (osim pri­jed­loga i vez­nika) pišemo veli­kim počet­nim slo­vom: Donji Miho­ljac, Velika Gorica, Biograd na Moru

Riječ grad uz ime urba­nog nase­lja nije dio vlas­ti­tog imena i zato se piše malim počet­nim slo­vom, a može se i izos­ta­viti jer je naj­češće zali­hosna, nepo­trebna, jer nam samo ime suge­rira da je riječ o gradu. Možemo zaklju­čiti da je grad Zagreb isto što i Zagreb, grad Split isto što i Split, grad Rijeka isto što i Rijeka, grad Osi­jek isto što i Osi­jek...

No grad ozna­čuje i admi­nis­tra­tivnu jedi­nicu niže razine od župa­nije (osim u slu­čaju Grada Zagreba, koji je jedi­nica slična ili isto­vjetna župa­niji). Grad u ovom smislu stoji u opreci s opći­nom i županijom.

Imena jedi­nica lokalne samo­uprave pišemo tako da prvu riječ pišemo veli­kim počet­nim slo­vom, a ostale malim, osim ako nisu vlas­tita imena. Zasad se svi gra­dovi ime­nuju na isti način, to jest tako da je prva riječ ime vrste admi­nis­tra­tivne jedi­nice (grad), a druga vlas­tito ime grad­skog sre­di­šta, pa dobi­vamo: Grad Zagreb, Grad Dubrov­nik, Grad Pula, Grad Sla­von­ski Brod... Iako se čini da se svi čla­novi imena gra­dova kao upravno-teritorijalnih jedi­nica pišu veli­kim počet­nim slo­vom, prema pra­vilu to nije tako, samo se dogo­dilo da je i drugi član imena svih gra­dova vlas­tito ime.

U pre­ne­se­nom smislu nazivi Grad Zagreb (Grad Vara­ždin, Grad Čako­vec…) ozna­čuju i grad­sku upravu ime­no­va­nih admi­nis­tra­tiv­nih jedinica.

Dakle valja shva­titi da Grad Zagreb ne znači isto što i grad Zagreb. Prvi izraz (Grad Zagreb) obu­hvaća i grad Zagreb i okolna nase­lja, pa tako kad kažemo da idemo u Grad Zagreb, uopće ne moramo ići u grad Zagreb, nego u neko pri­grad­sko nase­lje (na pri­mjer u Sesvet­ski Kra­lje­vec). Riječ grad u upo­trebi je češće u smislu urba­nog nase­lja i piše se malim počet­nim slo­vom, a tad se slo­bodno može i izos­ta­viti. Kad se misli na admi­nis­tra­tivnu jedi­nicu, piše se veli­kim počet­nim slo­vom jer je to prvi član nje­zina naziva.

Scroll To Top