Kroz

Pri­jed­log kroz ima više zna­če­nja, no ponaj­prije govo­rimo o pros­tor­nom zna­če­nju − naime izriče put ili smjer kre­ta­nja (izaći kroz vrata, proći kroz tunel, pogle­dati kroz pro­zor, ali i puto­vati kroz vri­jeme ili vodič kroz zani­ma­nja).

Ne pre­po­ru­čuje se nje­gova upo­treba za izri­ca­nje načina ili sred­stva − u tim je slu­ča­je­vima bolje upo­tri­je­biti instrumental:

To će se regu­li­rati kroz dodatne odredbe. > To će se regu­li­rati dodat­nim odredbama.

Uvje­ra­vao me kroz raz­go­vor. > Uvje­ra­vao me razgovorom.

Una­toč načel­nim pre­po­ru­kama način­sko se zna­če­nje izriče u nekim usta­lje­nim izra­zima poput kroz smi­jeh, kroz suze, kroz plač... Ove izraze karak­te­ri­zira uspo­red­nost odvi­ja­nja rad­nje s dru­gom gla­gol­skom rad­njom, no sami se ne mogu zami­je­niti ins­tru­men­ta­lom, a da im se pri­tom ne pro­mi­jeni značenje:

Poz­dra­vila ga je kroz smi­jeh. − izrekla je poz­drav smi­jući se

Poz­dra­vila ga je smi­je­hom. − nije izrekla poz­drav, nego mu se nasmi­je­šila u znak pozdrava

Odgo­vo­rila mu je kroz suze. − odgo­vo­rila mu je dok je plakala

Odgo­vo­rila mu je suzama. − odgo­vo­rila mu je tako da je zaplakala.

Valja izbje­ga­vati i upo­trebu ovog pri­jed­loga u vre­men­skom zna­če­nju. U tom ga se kon­tek­stu može zami­je­niti pri­jed­lo­zima tije­kom ili za:

bitke kroz povi­jest > bitke tije­kom povijesti

Stići ću kroz pola sata. > Stići ću za pola sata.

Pri­jed­logu kroz možemo dodati nave­zak a kad slje­deća riječ poči­nje gla­so­vima s, z, š ili ž.

gla­vom kroza zid = gla­vom kroz zid

govo­riti kroza san = govo­riti kroz san

Oblik kroza valja upo­tri­je­biti kada ga sli­jede nena­gla­šeni zamje­nički oblici:

Gle­dala je kroz me. > Gle­dala je kroza me. ili Gle­dala je kroz mene.


Scroll To Top