Mini-suknja, mini suknja, minisuknja − minica

Jezični pri­ruč­nici nisu jedins­tveni u stavu kako bi tre­balo bilje­žiti ovaj izraz. Sigurno je samo da se ne piše sa spoj­ni­com, to jest kao mini-suknja. Naime tako bi se pisala da je i oblik mini ime­nica (kao trik‑pitanje). Budući da mini nije ime­nica, spoj­nici u ovom izrazu mjesta nema.

Pravo je pita­nje što je točno mini. Do pro­blema s pisa­njem i dolazi zato što ne možemo jed­noz­načno odre­diti koja je vrsta riječi taj oblik.

Shva­timo li mini kao nes­klo­njiv pri­djev, pisat ćemo ga odvo­jeno od ime­nice − mini suk­nja (kao gala večera, kul izlet…). Kao što vidimo, nes­klo­njivi su pri­djevi riječi stra­noga podri­je­tla. U hrvat­skom su jeziku pri­djevi sklo­njive riječi i zato bismo broj nes­klo­nji­vih pri­djeva tre­bali poku­šati ne povećavati.

Drugi je način da mini shva­timo kao pre­fik­soid (vezani lek­sički mor­fem). Tada se izraz piše spo­jeno − mini­suk­nja (kao mini­val, auto­cesta, super­sila). Iako spoj pre­fik­so­ida stra­noga podri­je­tla i domaće riječi možda nije naj­sret­nijj izbor, takvi spo­jevi zapravo nisu rijet­kost. Gotovo svi jezi­kos­lovni pri­ruč­nici pre­po­ru­čuju ovakvo pisa­nje ovog izraza, a i nama se čini bolje oblik mini shva­titi kao pre­fik­soid nego kao pri­djev  jer takvi pri­djevi doista nisu svoj­stveni hrvat­skome jeziku i ne ukla­paju se lako u naš gra­ma­tički sustav.

No što je s mini­com? Riječ minica dobar je pri­mjer tvr­do­gla­vosti kojoj naša norma kat­kad robuje. Minica je dobra i funk­ci­onalna „narodna” riječ koju jezi­kos­lovci uporno ne žele uvr­stiti u rječ­nike. Skla­nja se bez pro­blema, ne pos­toje dvojbe oko nje­zina pisa­nja, a i zna­čenj­ski je pot­pu­nija: minica ozna­čuje i kratku suk­nju i kratku haljinu, dok je mini­suk­nja zapravo samo kratka suk­nja. Kako se naziva kratka haljina, ne možemo odgo­vo­riti jer riječi za to „služ­beno” nemamo (ana­lo­gi­jom bismo došli do mini­ha­ljine). Da apsurd bude veći, kons­truk­cija mini­suk­nja neus­po­re­divo je rjeđa u upo­trebi od riječi minica. (Kad ste pos­ljed­nji put upo­tri­je­bili riječ mini­suk­nja, ako ste je ikad upotrijebili?).

Stav je Bujice riječi, odnosno auto­rice ovog članka, da je riječ minica valjana hrvat­ska riječ za kratku suk­nju ili haljinu te da je u uspo­redbi s osta­lim izra­zima barem jed­nako dobra, ako ne i bolja.

Scroll To Top