Evoluirati ili evolvirati

U hrvat­skom se jeziku uvri­je­žio gla­gol evo­lu­irati i nema potrebe da ga zamje­nju­jemo obli­kom evol­vi­rati, koji nam pola­gano pro­dire iz engle­skog jezika. Naime gla­gol evo­lu­irati tvo­ren je prema ime­nici evo­lu­cija (lat. evo­lu­tio), odnosno od nje­zine osnove evolu- doda­va­njem nas­tavka -irati. Pri posu­đi­va­nju iz stra­nih jezika pre­po­ru­čuje se da se posudi osnovni oblik, a da se ostali oblici izvode iz njega prema pra­vi­lima hrvat­skog jezika (pri­mje­rice evo­lu­cij­ski ili evo­lu­irati). Dakle nema potrebe da se posu­đuje i latin­ski gla­gol evol­vere i od njega tvori naš glagol.

Riječi evo­lu­cija i evo­lu­irati tako su se uklo­pile u obra­zac u koji ulaze i riječi dis­tri­bu­cija i dis­tri­bu­irati, kons­ti­tu­cija i kons­ti­tu­irati ili sup­s­ti­tu­cija i sup­s­ti­tu­irati.

Valja napo­me­nuti da ovi gla­goli u latin­skome glase dis­tribuere, cons­tituere i sub­s­tituere, dakle sadr­ža­vaju dvo­glas ue, dok evolvere ima skup ve. Gla­goli poto­njeg tipa posu­đi­vani su i tako da su umjesto glasa u s kraja osnove zadr­žali glas v: apsol­vi­rati (ali apso­lu­cija) prema latin­skom absol­vere ili invol­vi­rati (ali invo­lu­cija) prema latin­skome invol­vere. Da, prema tom se modelu mogao posu­diti i gla­gol evol­vi­rati. No riječ je o gla­go­lima koji nisu tako učes­tali u upo­trebi, dok se oblik evo­lu­irati udo­ma­ćio prema češ­ćem obrascu. Dru­gim rije­čima, gla­gol evo­lu­irati uklop­ljen je prema hrvat­skome sus­tavu, a za taj sus­tav nije pre­sudno kako je nešto gla­silo u latin­skome. Gla­gol je pri­hva­ćen isklju­čivo u obliku evo­lu­irati i tako se dobro uklo­pio u naš jezik i nema potrebe da uvo­dimo oblik evol­vi­rati.

Scroll To Top