Isti

Osim brka­nja s pri­dje­vom jed­nak, s pri­dje­vom isti imamo još „nepri­lika”. Naime, iz admi­nis­tra­tiv­nog se stila širi jedna manje poželjna upo­raba tog pri­djeva: često se upo­treb­ljava da bi se izbje­glo ponovno ime­no­va­nje onoga o čemu je riječ. No za to je bolje upo­tri­je­biti zamje­nice on, taj, ovaj ili izraze nave­deni, spo­me­nuti i slično.

Sve o raču­na­lima i upo­trebi istih. > Sve o raču­na­lima i nji­ho­voj upotrebi.

Pra­vil­ni­kom su regu­li­rana posebna sta­ni­šta i ribo­lov u istima. > Pra­vil­ni­kom su regu­li­rana posebna sta­ni­šta i ribo­lov u njima.

Ne pot­pi­sujte ugo­vore ako niste zado­voljni istima. > Ne pot­pi­sujte ugo­vore ako niste njima zadovoljni.

Scroll To Top