Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine

Oko pisa­nja imena vjer­skih gra­đe­vina ne vlada pot­puna suglas­nost. Uglav­nom se svi slažu da se ime­nice bazi­lika, crkva, kapela, kape­lica, kate­drala… sma­traju općim ime­ni­cama te da se pišu malim počet­nim slo­vom i kad se nalaze na početku izraza kojim se ime­nuje neka vjer­ska građevina.

Oko počet­nog slova pri­djeva sveti ne pos­toji suglas­nost (dio jezi­kos­lo­vaca sma­tra da se treba pisati veli­kim počet­nim slo­vom, a dio pred­nost daje pisa­nju malim počet­nim slo­vom). Pri­tom je ipak malo početno slovo češće u upotrebi.

Samo se ime sve­tice piše naravno veli­kim počet­nim slo­vom. Uobi­ča­jilo se tako pisa­nje: crkva svete Kata­rine (iako bi se prema nave­de­nome moglo pisati i crkva Svete Kata­rine), bazi­lika sve­toga Petra, kate­drala sve­toga Stje­pana

Kada ime sveca ozna­čuje vjer­sku gra­đe­vinu, i pri­djev sveti piše se veli­kim počet­nim slovom:

Sveta Kata­rina = crkva posve­ćena sve­toj Katarini

Sveti Marko = crkva posve­ćena sve­tomu Marku.

Slično je i kada ime sveca ozna­čuje nje­gov blagdan:

Sveta Ana = blag­dan u čast svete Ane.

Kada ime­nica crkva zamje­njuje vlas­tito ime odre­đene vjer­ske orga­ni­za­cije (Kato­ličke crkve, Angli­kan­ske crkve, Evan­ge­ličke crkve…), piše se veli­kim počet­nim slovom.

Papa je vrhovni pogla­var Crkve.

Scroll To Top