Kontaktirati

I ovaj je gla­gol jedan od onih čija se realna upo­treba sve više raz­li­kuje od usta­ljene upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku.

Gla­gol kon­tak­ti­rati znači „ostvariti/ostvarivati kon­takt, doći/dolaziti u doti­caj s kim”, a u hrvat­skom jeziku traži dopunu u instrumentalu.

Zbog posla često kon­tak­ti­ram s ljudima.

S njim kon­tak­ti­ram samo elek­tro­nič­kom poštom.

No u novije se vri­jeme ovaj gla­gol počeo upo­treb­lja­vati s aku­za­ti­vom. Posri­jedi je ponaj­prije utje­caj engle­skog jezika, odnosno nek­va­li­tet­nih pri­je­voda s tog jezika. Takvu bi upo­trebu u stan­dard­nom jeziku tre­balo izbje­ga­vati, a pred­nost bi valjalo dati gla­go­lima javiti se ili obra­titi se.

Kon­tak­ti­rajte nas! > Javite nam se! ili Obra­tite nam se!

Kon­tak­ti­rajte nas putem ema­ila. > Obra­tite nam se elek­tro­nič­kom poštom.

Možete nas kon­tak­ti­rati preko nave­de­nog for­mu­lara. > Možete nam se javiti pomoću pri­lo­že­nog formulara.

Za sva pita­nja kon­tak­ti­rajte nas na e-mail adresi. > Za sva pita­nja obra­tite nam se na e-adresu.

Scroll To Top