Sklanja li se kratica EU

Osim oko pisa­nja imena (Europ­ska unija ili Europ­ska Unija), nedo­umice pos­toje i oko kra­tice ove među­na­rodne zajed­nice − kojeg je roda i treba li je sklanjati.

[Autor: Rock Cohen]

[Autor: Rock Cohen]

Pokrate ili akro­nimi, ali i kra­tice opće­nito, dio su hrvat­skog jezika koji je pri­lično pra­vo­pisno nesre­đen i oko kojeg se jezi­kos­lovci još uvi­jek ne slažu u pot­pu­nosti. To znači da je moguće da pos­toji i druk­čije miš­lje­nje od ovoga koje ćemo izni­jeti, iako ono prevladava.

Što se tiče roda, sma­tramo da se prema kra­tici EU valja odno­siti kao i prema kra­tici SAD. Iako su oba puna naziva žen­skog roda (Europ­ska unija i Sje­di­njene Ame­ričke Države), nji­hove su kra­tice muškog roda (u EU-u, ne u EU-i; u SAD-u, ne u SAD-i).

Na pita­nje treba li ovu kra­ticu skla­njati odgo­va­ramo pot­vrdno. S obzi­rom na činje­nicu da je hrvat­ski jezik jezik u kojem se imen­ske riječi skla­njaju (a kra­tice se pona­šaju kao imen­ske riječi), naš je stav da bi tre­balo skla­njati sve ono što se skla­njati može, što znači i kra­tice. Dru­gim rije­čima, izraz koji se ponaša kao imen­ska riječ, a ne skla­nja se, zapravo je ano­ma­lija u sus­tavu hrvat­skog jezika i donosi pro­bleme pri nje­govu opisu. Kad se takve ano­ma­lije (iznimke) mogu izbjeći, to sva­kako treba učiniti.

To znači da pre­po­ru­ču­jemo da se i kra­tica EU skla­nja, i to na slje­deći način.

EU

pred­stav­nici EU > pred­stav­nici EU-a

infor­ma­cije o EU > infor­ma­cije o EU-u

spo­ra­zum s EU > spo­ra­zum s EU-om

Scroll To Top