Koje tekstove lektorirati

Koje tekstove lektorirati

Lek­to­ri­rati se može svaki tekst pisan hrvat­skim jezi­kom. Iako se ponaj­prije lek­to­ri­raju tek­s­tovi pisani hrvat­skom stan­dard­nim jezi­kom, moguće je to činiti i s tek­s­to­vima pisa­nima narje­čjem ili žar­go­nom, no oni zah­ti­je­vaju spe­ci­fi­čan pristup.

Lek­tura ukla­nja­njem oma­ški i jezič­nih pogre­šaka pobolj­šava opći dojam koji tekst treba osta­viti na čita­te­lje. To znači da se lek­to­ri­raju svi tek­s­tovi koji tre­baju biti kva­li­tetni, primjerice:

  • publi­ka­cije u naj­ši­rem smislu (lite­ra­tura, članci, doku­menti, refe­rati, disertacije...)
  • pro­mo­tivni mate­ri­jali (kata­lozi, bro­šure, letci, oglasi, rokov­nici, kalendari...)
  • spe­ci­fična obi­lježja raz­li­či­tih orga­ni­za­cija (memo­ran­dumi, posjet­nice, pečati, iskaznice)
  • amba­laže i spe­ci­fi­ka­cije proizvoda
  • inter­net­ske stra­nice (ali i suče­lja pro­grama, apli­ka­cija, igara...)
  • ostali mate­ri­jali za posebne pri­like (poziv­nice, zahval­nice, osmrt­nice, čestitke...).

Scroll To Top