Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Evoluirati ili evolvirati

U hrvat­skom se jeziku uvri­je­žio gla­gol evo­lu­irati i nema potrebe da ga zamje­nju­jemo obli­kom evol­vi­rati, koji nam pola­gano pro­dire iz engle­skog jezika. Naime gla­gol evo­lu­irati tvo­ren je prema ime­nici evo­lu­cija (lat. evo­lu­tio), odnosno od nje­zine osnove evolu- doda­va­njem nas­tavka -irati. Pri posu­đi­va­nju iz stra­nih jezika pre­po­ru­čuje se da se posudi osnovni oblik, a da se ostali oblici izvode iz njega ... Read More »

Bez „bez da”

Govor­ni­cima s razvi­je­ni­jim jezič­nim osje­ća­jem kons­truk­cija bez da jedna je od naj­nez­grap­ni­jih u hrvat­skom jeziku. Pre­uzeta je iz nje­mač­kog jezika (prema ohne zu, ohne dass), a u hrvat­skome je nala­zimo zabi­lje­ženu tek od polo­vice 19. stoljeća. I danas je se može naći u govor­nom jeziku, ali je većina govor­nika pre­poz­naje kao nez­grapnu pogre­šku koja „para uho”. Kons­truk­ciju se može izbjeći ... Read More »

Bog ili bok

Bog i bok dvije su ina­čice raši­re­noga nefor­mal­nog poz­drava koji se upo­treb­ljava i pri susretu i pri ras­tanku. Vje­ro­jatno su nas­tali skra­ći­va­njem duljih (i sta­ri­jih) poz­drava, pri­mje­rice pomoz’ Bog, Bog daj, Bog s tobom... I dok oblik bog (ras­pros­tra­njen u pri­mor­skim i istoč­nim kra­je­vima) nije spo­ran, oko oblika bok pos­toje nesuglasice. Poz­drav bok znat­nije se pro­ši­rio Sre­diš­njom Hrvat­skom kra­jem 80-ih ... Read More »

Cirka oko

Sin­tagma cirka oko jedan je od naj­poz­na­ti­jih hrvat­skih ple­ona­zama (nepo­treb­noga gomi­la­nja istoz­nač­nih morfema). Riječ cirka nas­tala je prema latin­skoj riječi circa (otpri­like, oko) i ima isto zna­če­nje kao i naš pri­log oko. To znači da isto­dob­nom upo­tre­bom obaju ovih pri­loga dva­put izri­čemo isto − pri­bliž­nost. Dakle valja upo­tri­je­biti jednu riječ, ne obje zajedno. Pri­tom naš pri­log oko ima pred­nost, ali ... Read More »

Dječiji ili dječji

Stva­ra­nje pri­djeva od ime­nica sufik­som -iji danas više nije uobi­ča­jeno u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Taj je sufiks slabo plo­dan, a pri­djevi koje tvori imaju isto zna­če­nje kao i pri­djevi tvo­reni plod­ni­jim sufik­som -ji (dje­čiji i dje­čji, koko­šiji i koko­šji, mačiji i mačji, ovčiji i ovčji, pačiji i pačji, vra­žiji i vražji, vučiji i vučji, zečiji i zečji...). S obzi­rom na ... Read More »

Scroll To Top