Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Pejorativan ili pežorativan

[Autorica: Lhoretsë, izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­djev glasi isklju­čivo pejo­ra­ti­van jer potječe iz latin­skog jezika (prema par­ti­cipu peiora­ti­vus od gla­gola peiorare, „pogor­šati”, a kojem je u osnovi pri­djev peior, „gori”). Oblik pežo­ra­ti­van nas­tao je prema fran­cu­skom pri­djevu péjo­ra­tif, koji je tako­đer nas­tao od spo­me­nu­tih latin­skih oblika. Budući da se pri pre­uzi­ma­nju riječi u hrvat­ski jezik daje pred­nost pre­uzi­ma­nju iz kla­sič­nih jezika, ... Read More »

Nabava i nabavka

[Autor: Chris Walton]

Oblici nabava i nabavka nemaju isto zna­če­nje. Ime­nica nabava prvi je put zabi­lje­žena u Šule­kovu rječ­niku znans­tve­noga naziv­lja (1874./1875.) kao pri­je­vod nje­mačke riječi Bes­c­haf­fung. Oblik nabava podra­zu­mi­jeva rad­nju, a znači „nabav­lja­nje, kupo­va­nje namir­nica ili opće­nito pred­meta potreb­nih za život”. Možemo tako ići u nabavu ili biti u nabavi, odnosno govo­riti o nabavi lije­kova ili o jav­noj nabavi. Riječ nabavka nije ... Read More »

Parking ili parkiralište

Parkiralište (danas Trg bana Josipa Jelačića)

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku bolje upo­tri­je­biti riječ par­ki­ra­li­šte. Naime, pri posu­đi­va­nju riječi nas­to­jimo posu­diti samo osnovni oblik, od kojeg dalje prema svo­jim tvor­be­nim pra­vi­lima stva­ramo nove riječi. Ovdje je osnovni oblik park, riječ koju smo posu­dili iz engle­skog jezika. Od nje smo stvo­rili niz riječi prema svo­jim pra­vi­lima: par­ki­rati, par­ki­ra­nje, par­ki­ran, par­kirni, par­ko­me­tar (u jed­nom se pri­ruč­niku naziva i ... Read More »

Zatražite ponudu

Pustinja

  Read More »

Norma, isporuka, kvaliteta

Curica

Norma S obzi­rom na koli­činu kon­cen­tra­cije i vri­jeme koje je potrebno za čita­nje, dnevna norma za lek­turu iznosi deset kar­tica tek­sta. (Kako se svaki tekst čita tri puta, riječ je zapravo o tri­de­se­tak pro­či­ta­nih kartica.) Kar­tica koja nam služi za obra­čun iznosi 1800 zna­kova (uklju­ču­jući i praznine). Ispo­ruka Većina se mate­ri­jala lek­to­rira u pro­gramu za obradu tek­sta, dakle izmjene se ... Read More »

Scroll To Top