Author Archives: Dejana Šćuric

Dejana Šćuric profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti. Studirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je završila i slobodni studij švedskoga jezika. Lektorira od 2006. godine.

Koje tekstove lektorirati

boca

Lek­to­ri­rati se može svaki tekst pisan hrvat­skim jezi­kom. Iako se ponaj­prije lek­to­ri­raju tek­s­tovi pisani hrvat­skom stan­dard­nim jezi­kom, moguće je to činiti i s tek­s­to­vima pisa­nima narje­čjem ili žar­go­nom, no oni zah­ti­je­vaju spe­ci­fi­čan pristup. Lek­tura ukla­nja­njem oma­ški i jezič­nih pogre­šaka pobolj­šava opći dojam koji tekst treba osta­viti na čita­te­lje. To znači da se lek­to­ri­raju svi tek­s­tovi koji tre­baju biti kva­li­tetni, primjerice: ... Read More »

Zašto je lektura korisna

Brodic

Znamo da pri usme­noj komu­ni­ka­ciji zapravo šaljemo dvije vrste oba­vi­jesti (jedna je što, a druga kako govo­rimo). Vrlo slične razine pos­toje i pri pisa­nju. Nije važan samo sadr­žaj, važna je i forma, način na koji ćemo nešto izreći. Nakon što izmi­je­nimo neko­liko reče­nica s nepoz­na­tom nam oso­bom, doni­jet ćemo zaključke o njoj i na teme­lju onoga što nam je nena­mjerno ... Read More »

Izmjene pri lektoriranju

Labirint

Izmjene tek­sta pri lek­to­ri­ra­nju mogli bismo vrlo ugrubo podi­je­liti u neko­liko skupina. Nave­dimo naj­prije mije­nja­nje onih ele­me­nata oko kojih se svi slažu da su pogre­ške. To su naj­lakše izmjene i s njima je naj­ma­nje problema. Pri­mjer: Raz­like između č i ć (Živim u kuči. > Živim u kući). Slje­deću razinu više karak­te­ri­zi­raju pre­po­ruke nego pogre­ške. U ovu sku­pinu ulaze pre­po­ruke o ... Read More »

Kako se lektorira

Teta

Kva­li­tetna lek­tura u pra­vilu obu­hvaća tri čita­nja teksta. Prvo čita­nje Prvo čita­nje podra­zu­mi­jeva pro­na­la­že­nje i isprav­lja­nje što većeg broja pogre­šaka. Čita se reče­nica po reče­nica i pri­tom se, osim na temeljni reče­nični smi­sao, pozor­nost obraća na sve jezične aspekte: − na sin­taksu: red riječi, odnos sure­če­nica unu­tar reče­nice, sla­ga­nje reče­nič­nih dijelova… Pri­mjer: Bro­jevi dva (i oba), tri i četiri zah­ti­je­vaju ... Read More »

Što je lektura

tablet

Lek­tura je pro­ces izmjene i pri­la­go­đa­va­nja tek­sta gra­ma­tič­koj i pra­vo­pis­noj (stan­dard­no­je­zič­noj) normi, a u skladu s funk­ci­onal­nim sti­lom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika kojemu lek­to­ri­rani tekst pripada. To kon­kretno podra­zu­mi­jeva dovo­đe­nje tek­sta na višu razinu pisme­nosti od one koja se stječe for­mal­nom naobraz­bom, a koju naj­češće ima autor tek­sta. S obzi­rom na to da je hrvat­ski stan­dardni jezik iznimno slo­žen, on se ... Read More »

Scroll To Top