Category Archives: glagoli

Sakupiti i skupiti

Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose ove oblike, čime impli­ci­raju da nisu sporni. Pa ipak, govor­nici neri­jetko dvoje oko toga koji oblik upo­tri­je­biti, odnosno je li koji od njih „bolji”. Opće­nito govo­reći, oni se sma­traju jed­nako dobrima. Naj­češće se opi­suju kao istoz­nač­nice, no pro­mo­trimo li pozor­nije, pri­mi­je­tit ćemo da pos­toji odre­đena raz­lika u značenju. Bez odviše raš­čla­nji­va­nja možemo reći da gla­goli ... Read More »

Obećajem ili obećavam

Da nam jezik nije jed­nos­ta­van, poka­zuju i ovi pri­mjeri, to jest pre­zent­ski oblici gla­gola obe­ća­vati. Kada imamo dva oblika (toč­nije dvoje oblike), nužno se nameće pita­nje o dava­nju prednosti. Jezični su pri­ruč­nici složni u stavu da pred­nost valja dati obli­cima obe­ća­vam, obe­ća­vaš, obe­ćava, obe­ća­vamo, obe­ća­vate, obe­ća­vaju. S tim se obli­cima gla­gol obe­ća­vati uvr­štava u prvi raz­red pete vrste, kao i ... Read More »

Ličiti, sličiti, nalikovati

Pri isti­ca­nju slič­nosti na ras­po­la­ga­nju nam je čak neko­liko izraza, no bilo bi dobro obra­titi pozor­nost na raz­like pri nji­ho­voj upotrebi. Gla­gol ličiti u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku ne upo­treb­ljava za iska­zi­va­nje slič­nosti. Ličiti znači „pre­ma­zi­vati neku povr­šinu bojom”. Kažemo li za koga da liči majci, oče­ku­jemo dopunu u aku­za­tivu − liči majci stan/kuhinju/predsoblje. Gla­go­lom sli­čiti možemo iska­zati slič­nost, no ... Read More »

Zahvaliti (se)

Zahva­liti i zahva­liti se zapravo su dva gla­gola. Iako im se u govoru zna­če­nja često brkaju, bilo bi dobro nas­to­jati ih raz­li­ko­vati u stan­dard­nom jeziku. Gla­go­lom zahva­liti izra­ža­vamo svoju zahval­nost na nečemu. Zahva­lju­jem vam na ponudi. Zahva­lju­jem na pozivu za sudje­lo­va­nje na sve­ča­noj proslavi. Zahva­lju­jemo vam na gostoprimstvu. I gla­go­lom zahva­liti se na neki način izra­ža­vamo zahval­nost, ali ponu­đeno na ... Read More »

Pomogni ili pomozi

Mnogi su u nedo­umici kada tre­baju upo­tri­je­biti impe­ra­tiv gla­gola pomoći. Dobra je vijest da ovaj gla­gol ima dvos­truke oblike za impe­ra­tiv, što znači da je dobro i pomogni i pomozi.   JEDNINA MNOŽINA 1. − pomognimo/pomozimo 2. pomogni/pomozi pomognite/pomozite 3. − − Gla­gol odmoći, koji je anto­nim (suprot­nica) gla­golu pomoći, tako­đer ima dvos­truke oblike: odmogni i odmozi. Slično je i ... Read More »

Scroll To Top