Category Archives: imenice

Ovaj auto ili ovo auto

Auto

Na ime­nicu auto dio jezi­kos­lo­vaca i danas gleda sa zadr­škom. Tek je rela­tivno nedavno počela ula­ziti u rječ­nike, a i pri­tom se naj­češće ozna­čuje kao oblik koji pri­pada raz­go­vor­nomu jeziku. Una­toč tome, ova je ime­nica u upo­trebi daleko češća od riječi auto­mo­bil, od koje je nastala. Ime­nica auto u stan­dard­nome je jeziku muškoga roda, baš kao i auto­mo­bil, što znači ... Read More »

Od drveta do drva

Drvo

Ime­nica drvo ima dvije sklo­nidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva, drvu, drvom…), a drugu prema pro­ši­re­noj osnovi drvet‑ (drveta, drvetu, drve­tom…). Oblici s pro­ši­re­nom osno­vom jav­ljaju se tek od 17. sto­ljeća, oni su dakle mlađi, a to se može pove­zati s činje­ni­com da su mno­žin­ski oblici s pro­ši­re­nom osno­vom u upo­trebi osjetno rjeđi (pri­mje­rice oblik drve­tima pri­lično se rijetko upo­treb­ljava). ... Read More »

Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino

Kao što se iz nas­lova vidi, pisat ćemo o sklo­nidbi dvos­lož­nih muških imena koja zavr­ša­vaju na -o, to jest o ime­nima tipa Bruno, Dino, Vlaho... Za raz­liku od dvos­lož­nih muških imena tipa Janko, Darko, Marko (to jest imena koja imaju suglas­ničku sku­pinu koja zavr­šava gla­som k i koja se uvi­jek skla­njaju prema a‑sklonidbi: Janka, Darka, Marka), imena tipa Bruno, Dino, ... Read More »

U Katru ili u Kataru

Doha, glavni grad Katara [autor: Pepe Pont]

Skla­nja li se ime­nica Katar kao Katra, Katru, Katrom… ili kao Katara, Kataru ili Kata­rom…, odnosno pos­toji li u ovoj riječi nepos­to­jano a? Nepos­to­jano a gla­sovna je pro­mjena pri kojoj se samo­glas­nik a jav­lja samo u nekim obli­cima odre­đene riječi, a osnovna joj je svrha olak­ša­va­nje izgo­vora. Dru­gim rije­čima, to se a načelno ne gubi kada je dio osnove iako bi ... Read More »

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Riječ večer u stan­dard­nom je jeziku ime­nica žen­skog roda, i to tako­zvane i‑sklonidbe. JEDNINA MNOŽINA N večer večeri G večeri večeri D večeri veče­rima A večer večeri V večeri večeri L večeri veče­rima I večeri veče­rima S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu treba biti i pri­djev koji dolazi uz nju. Kažemo tako dobra večer, momačka ... Read More »

Scroll To Top