Category Archives: imenice

Zahlađenje i zahladnjenje ili zahladiti i zahladniti − glagoli na -iti/-jeti (IV. dio)

S gla­gol­skim ime­ni­cama zahla­đe­nje i zahlad­nje­nje prava je zbrka, a s gla­go­lima od kojih su nas­tale još i veća. Raz­lika između ovih ime­nica objaš­njava se tako da se kaže da je ime­nica zahla­đe­nje nas­tala prema gla­golu zahla­diti, a ime­nica zahlad­nje­nje prema gla­golu zahlad­njeti. Nada­lje se kaže da gla­gol zahla­diti znači „uči­niti koga ili što hlad­nim”, a zahlad­njeti „pos­tati hladnim/hladnijim”. Navodi se ... Read More »

Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. veljače znači: „prvog(a) dana mje­seca veljače” (ili „prvi dan mje­seca veljače”). Redni broj prvi (prvoga) ne odnosi se na mje­sec, nego na dan. Kako je riječ dan uvi­jek u muškom rodu, u tom je rodu i redni broj. Čitamo dakle: prvog veljače (ili prvi veljače), dru­gog (ili drugi) veljače, tre­ćeg veljače, dva­de­set i tre­ćeg veljače..., odnosno ne čitamo: prve ... Read More »

Mati i mater

[Autorica: Natalia Osiatynska]

Ime­nica mati, kao i ime­nica kći, nekoć je pri­pa­dala r-sklonidbi. Ta sklo­nidba u hrvat­skom jeziku više ne pos­toji, no saču­vani su nje­zini ostaci u obliku mor­fema -er- koji sadr­žava većina padež­nih oblika ovih dviju ime­nica. Ova ime­nica danas pri­pada e-sklonidbi (kao žena ili majka), no od te sklo­nidbe ipak odstu­paju oblici u nomi­na­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu jednine. jed­nina mno­žina N ... Read More »

Kći ili kćer

[Autor: Bart (Cayusa), izvor: www.flickr.com]

Kći i kćer raz­li­čiti su padežni oblici iste ime­nice − kći. Ime­nica kći nekoć je pri­pa­dala tako­zva­noj r‑sklonidbi (uz ime­nicu mater). Upravo je ovaj ‑er- u svim pade­žima osim u nomi­na­tivu osta­tak te stare sklonidbe. Danas ova ime­nica ima nas­tavke i‑sklonidbe (kao pri­mje­rice vijest ili kost). S obzi­rom na to da su kod ime­nica i‑sklonidbe nomi­na­tiv i aku­za­tiv jed­naki, a ... Read More »

Planet ili planeta

Između ovih oblika pred­nost valja dati obliku pla­net. Naime u hrvat­skome je jeziku prev­la­dao muški rod. Riječ potječe iz grč­koga jezika (prema astēr planētēs − „luta­juće zvi­jezde”, „zvi­jezde luta­lice”). Odba­ci­va­njem grč­koga dočetka -es dobili smo pla­net. U latin­skome riječ glasi pla­neta i otud ina­čica u žen­skome rodu. Bilo kako bilo, u hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškome rodu. Načelno ... Read More »

Scroll To Top