Category Archives: imenice

Pritisak i tlak

Ime­nice pri­ti­sak i tlak možemo sma­trati bli­skoz­nač­ni­cama, no una­toč tomu u hrvat­skome su stan­dard­nom jeziku nji­hova zna­če­nja pri­lično jasno razgraničena. Pri­ti­sak je ponaj­prije tiska­nje, tišta­nje jed­noga tijela na drugo (zaus­tav­lja­nje krva­re­nja pri­ti­skom prsta). Drugo mu je zna­če­nje zapravo pre­ne­seno: upo­raba pri­sile u svrhu ostva­ri­va­nja nekoga cilja, utje­caj, pri­nuda (poli­tički pri­ti­sak, pri­ti­sak jav­nosti). Pre­ne­seno je zna­če­nje danas češće u upo­trebi od ... Read More »

Novac ili novci

Novac je uvi­jek i svug­dje pro­blem, a ni hrvat­ski jezik nije iznimka. Čini se da oblici novac i novci supos­toje od samoga svo­jega nas­tanka, pa su tako oba oblika zajedno zapi­si­vana u rječ­nike. Prvi rječ­nici koji ih donose jesu Mika­ljino Blago jezika slo­vin­skoga (1649.) i Belos­ten­čev Gazop­hyla­cium (1740.). Oba se oblika donose i u suvre­me­nim rječ­ni­cima, a ima i jezič­nih ... Read More »

Vrata ili vratiju

Ime­nica vrata sred­njega je roda i ima samo oblike za mno­žinu, to jest uopće nema jed­ninu, pa kažemo da je plu­ra­lia tan­tum. Iako se skla­nja kao i ostale ime­nice sred­njega roda u mno­žini (na pri­mjer kao riječ jata), često se u geni­tivu upo­treb­ljava oblik vra­tiju. Taj oblik u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne pos­toji, a geni­tiv mno­žine glasi vrata. Skloni se ... Read More »

Iz kabela ili iz kabla?

Iz kabela teče struja, a iz kabla se obično izli­jeva teku­ćina − oba su oblika dobra, ali to nisu oblici iste riječi. Riječ kabel ponaj­prije ozna­čuje izo­li­rani elek­trični vodič (uz brod­sko čelično uže i mjeru za duljinu koja iznosi jednu dese­tinu mor­ske milje). Pri skla­nja­nju ove ime­nice vrlo se često gri­ješi. Naime neri­jetko se u kosim pade­žima izos­tav­lja glas e, ... Read More »

Bol

Ime­nica bol − zapravo su dvije ime­nice! Naime, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jedna je muškoga roda, a druga ženskoga. Bol muškoga roda ozna­čuje tje­lesni doživ­ljaj pat­nje (sna­žan bol u leđima, s bolom u koljenu, jak osje­ćaj bola, zadrh­tati od bola/bolova, grčiti se u bolu/bolovima…) MUŠKI ROD   jed­nina mno­žina N bol bolovi G bola bolova D bolu bolo­vima A bol bolove ... Read More »

Scroll To Top