Category Archives: gramatika

Zasujem ili zaspem

Pre­zent gla­gola zasuti glasi zas­pem, zas­peš zaspe, zas­pemo, zas­pete, zaspu. U govoru se kat­kad mogu čuti i oblici zasu­jem, zasu­ješ, zasuje, zasu­jemo, zasu­jete, zasuju, no oni se ne sma­traju stan­dard­no­je­zič­nim oblicima. Nave­deno vri­jedi i za pre­zent gla­gola: dosuti (dos­pem, ne dosu­jem), isuti (ispem, ne isu­jem), nasuti (nas­pem, ne nasu­jem), oba­suti (obas­pem, ne oba­su­jem), odsuti (odspem, ne odsu­jem), osuti (ospem, ne ... Read More »

Susjedski, susjedni, susjedov

Ova su tri pri­djeva zna­čenj­ski srodna, ali ipak jasno razdvojena. Pri­djev susjed­ski znači „koji se odnosi na susjede, koji je svoj­stven susje­dima”. Pri­tom govo­rimo o susjed­skim odno­sima, susjed­skoj radoz­na­losti, susjed­skim dru­že­njima, susjed­skoj pomoći, susjed­skim pra­vima… Susjedni znači „koji je u nepo­sred­noj bli­zini, koji je u susjed­stvu”: susjedna država, susjedni grad, susjedno dvo­ri­šte, susjedno brdo, susjedna stra­nica, susjedni kut... Pri­djev susje­dov ... Read More »

RIP

Kra­tica RIP izvorno potječe iz latin­skog jezika (od requ­ies­cat in pace), a znači „počivao/počivala u miru”. Oblici poči­vao i poči­vala u gra­ma­tič­kom su smislu opta­tiv, željni način, to jest gla­gol­ski način kojim se izriče želja (kao i Živio!, Živjeli!, Dobro došao!, Zdrav bio! i slično). Opta­tiv se sas­toji od gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga, ali uza se nema pre­zent pomoć­noga gla­gola biti, ... Read More »

Zaspem i zaspim

Zaspim ili zaspem

Riječ je zapravo o pre­zentu dvaju raz­li­či­tih gla­gola − zas­pati i zasuti. Una­toč tomu što im infi­ni­tivi i nisu odviše slični, u pre­zentu većine lica raz­li­kuje ih samo jedno slovo. Često ih govor­nici zamje­njuju pa umjesto reče­nice „Zas­pim kao top.” čujemo „Zas­pem kao top.” A zas­pati i zasuti u „topov­skom” kon­tek­stu zasi­gurno nije isto. Da bismo zapam­tili koji pre­zent pri­pada kojem ... Read More »

Kontaktirati

I ovaj je gla­gol jedan od onih čija se realna upo­treba sve više raz­li­kuje od usta­ljene upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Gla­gol kon­tak­ti­rati znači „ostvariti/ostvarivati kon­takt, doći/dolaziti u doti­caj s kim”, a u hrvat­skom jeziku traži dopunu u instrumentalu. Zbog posla često kon­tak­ti­ram s ljudima. S njim kon­tak­ti­ram samo elek­tro­nič­kom poštom. No u novije se vri­jeme ovaj gla­gol počeo upo­treb­lja­vati ... Read More »

Scroll To Top