Category Archives: gramatika

Dvjesta ili dvjesto − trista ili tristo

Kada vidi riječ dvjesta, velika većina govor­nika pomisli da je riječ − o pogrešci. Sama ta činje­nica zorno poka­zuje da je ta riječ danas zas­ta­rjela i da govor­nici više uopće ne znaju da ona pos­toji. S obli­kom trista još je i gore jer se s njim govor­nici ne susreću ni na nov­ča­nici. A kako to da uopće imamo dvije riječi ... Read More »

Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. veljače znači: „prvog(a) dana mje­seca veljače” (ili „prvi dan mje­seca veljače”). Redni broj prvi (prvoga) ne odnosi se na mje­sec, nego na dan. Kako je riječ dan uvi­jek u muškom rodu, u tom je rodu i redni broj. Čitamo dakle: prvog veljače (ili prvi veljače), dru­gog (ili drugi) veljače, tre­ćeg veljače, dva­de­set i tre­ćeg veljače..., odnosno ne čitamo: prve ... Read More »

Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju je datuma ime mje­seca uvi­jek u geni­tivu, dakle pišemo: siječ­nja, veljače, ožujka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­blema, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­seca − stu­de­noga. Za raz­liku od imena svih osta­lih mje­seci, stu­deni nije ime­nica nego poime­ni­čeni pri­djev. On je pre­uzeo ulogu ime­nice, ali se i dalje skla­nja kao pridjev. S obzi­rom na to da pri­djevi u geni­tivu imaju ... Read More »

Bliznakinja, blizankinja ili blizanka

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku danas pri­pa­daju samo riječi bli­za­nac i bli­zanka. Mocij­ski je to par kao i ime­nice nez­na­nac i nez­nanka, kri­ža­nac i kri­žanka, mje­ša­nac i mje­šanka… Ove su riječi nas­tale prema pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom obliku bliz­nьcь. Kas­nije su umet­nuta dva glasa a (blizanac), iako se kat­kad ume­talo samo drugo a (bliznac). Osim oblika bli­za­nac (i par­njaka mu bli­zanka), koji se ... Read More »

Mati i mater

[Autorica: Natalia Osiatynska]

Ime­nica mati, kao i ime­nica kći, nekoć je pri­pa­dala r-sklonidbi. Ta sklo­nidba u hrvat­skom jeziku više ne pos­toji, no saču­vani su nje­zini ostaci u obliku mor­fema -er- koji sadr­žava većina padež­nih oblika ovih dviju ime­nica. Ova ime­nica danas pri­pada e-sklonidbi (kao žena ili majka), no od te sklo­nidbe ipak odstu­paju oblici u nomi­na­tivu, aku­za­tivu i voka­tivu jednine. jed­nina mno­žina N ... Read More »

Scroll To Top