Category Archives: gramatika

Kći ili kćer

[Autor: Bart (Cayusa), izvor: www.flickr.com]

Kći i kćer raz­li­čiti su padežni oblici iste ime­nice − kći. Ime­nica kći nekoć je pri­pa­dala tako­zva­noj r‑sklonidbi (uz ime­nicu mater). Upravo je ovaj ‑er- u svim pade­žima osim u nomi­na­tivu osta­tak te stare sklonidbe. Danas ova ime­nica ima nas­tavke i‑sklonidbe (kao pri­mje­rice vijest ili kost). S obzi­rom na to da su kod ime­nica i‑sklonidbe nomi­na­tiv i aku­za­tiv jed­naki, a ... Read More »

Mini-suknja, mini suknja, minisuknja − minica

Jezični pri­ruč­nici nisu jedins­tveni u stavu kako bi tre­balo bilje­žiti ovaj izraz. Sigurno je samo da se ne piše sa spoj­ni­com, to jest kao mini-suknja. Naime tako bi se pisala da je i oblik mini ime­nica (kao trik‑pitanje). Budući da mini nije ime­nica, spoj­nici u ovom izrazu mjesta nema. Pravo je pita­nje što je točno mini. Do pro­blema s pisa­njem ... Read More »

Aktualan ili aktuelan

Ovi pri­djevi potječu od latin­skog pri­djeva actu­alis. Latin­ske pri­djeve koji zavr­ša­vaju na -alis u hrvat­ski jezik pre­uzi­mamo tako da odba­cimo latin­ski doče­tak -is i zami­je­nimo ga hrvat­skim dočet­kom ‑an. Dakle, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku valja upo­tri­je­biti oblik aktu­alan. Oblik aktu­elan pre­uzeli smo iz jezika posred­nika (od nje­mač­kog aktu­ell i fran­cu­skog actuel). U slu­ča­je­vima kad istu riječ pre­uz­memo i iz kla­sič­nog ... Read More »

Sakupiti i skupiti

Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose ove oblike, čime impli­ci­raju da nisu sporni. Pa ipak, govor­nici neri­jetko dvoje oko toga koji oblik upo­tri­je­biti, odnosno je li koji od njih „bolji”. Opće­nito govo­reći, oni se sma­traju jed­nako dobrima. Naj­češće se opi­suju kao istoz­nač­nice, no pro­mo­trimo li pozor­nije, pri­mi­je­tit ćemo da pos­toji odre­đena raz­lika u značenju. Bez odviše raš­čla­nji­va­nja možemo reći da gla­goli ... Read More »

Vagi ili vazi

Riječ vaga potječe iz nje­mač­koga jezika (Waage). U hrvat­ski smo je jezik pre­uzeli kao ime­nicu žen­skoga roda. S obzi­rom na to da joj osnova zavr­šava na g (vag-), u dativu i loka­tivu jed­nine oče­kuje se pro­mjena toga glasa u glas z. Riječ je o sibi­la­ri­za­ciji, jed­nos­tavno rečeno: pro­mjeni gla­sova k, g, h u c, z, s ispred samo­glas­nika i, to ... Read More »

Scroll To Top