Category Archives: gramatika

Vi iz poštovanja

Pri obra­ća­nju jed­noj osobi u pisme­noj komu­ni­ka­ciji, pose­bice služ­be­noj, uobi­ča­jeno je upo­treb­lja­vati mno­žin­ske oblike zamje­nica i gla­gola. Takvo obra­ća­nje izgleda kao da se obra­ćamo neo­dre­đe­noj sku­pini ljudi, ali se zamje­nički oblici pišu veli­kim počet­nim slo­vom (Vi, Vaš). obra­ća­nje sku­pini ljudi obra­ća­nje iz poštovanja Rezul­tati doka­zuju da ste vi na dobrom putu. Rezul­tati doka­zuju da ste Vi na dobrom putu. Upravo ste ... Read More »

Svo i svih

U nas­lovu su nave­deni dvoj­beni oblici zamje­nice sav (sva, sve). U stan­dard­nome jeziku oblik svo zapravo ne pos­toji. On se upo­treb­ljava u sred­njem rodu umjesto oblika sve, no to nije u skladu sa stan­dar­di­zi­ra­nim obli­cima. Oblik svo u govoru nije rije­dak i veli­kom dijelu govor­nika „ne zvuči ružno”, no norma ostaje neumo­ljiva i valja je znati. Svo joj je lice mokro ... Read More »

Pritisak i tlak

Ime­nice pri­ti­sak i tlak možemo sma­trati bli­skoz­nač­ni­cama, no una­toč tomu u hrvat­skome su stan­dard­nom jeziku nji­hova zna­če­nja pri­lično jasno razgraničena. Pri­ti­sak je ponaj­prije tiska­nje, tišta­nje jed­noga tijela na drugo (zaus­tav­lja­nje krva­re­nja pri­ti­skom prsta). Drugo mu je zna­če­nje zapravo pre­ne­seno: upo­raba pri­sile u svrhu ostva­ri­va­nja nekoga cilja, utje­caj, pri­nuda (poli­tički pri­ti­sak, pri­ti­sak jav­nosti). Pre­ne­seno je zna­če­nje danas češće u upo­trebi od ... Read More »

Novac ili novci

Novac je uvi­jek i svug­dje pro­blem, a ni hrvat­ski jezik nije iznimka. Čini se da oblici novac i novci supos­toje od samoga svo­jega nas­tanka, pa su tako oba oblika zajedno zapi­si­vana u rječ­nike. Prvi rječ­nici koji ih donose jesu Mika­ljino Blago jezika slo­vin­skoga (1649.) i Belos­ten­čev Gazop­hyla­cium (1740.). Oba se oblika donose i u suvre­me­nim rječ­ni­cima, a ima i jezič­nih ... Read More »

Vrata ili vratiju

Ime­nica vrata sred­njega je roda i ima samo oblike za mno­žinu, to jest uopće nema jed­ninu, pa kažemo da je plu­ra­lia tan­tum. Iako se skla­nja kao i ostale ime­nice sred­njega roda u mno­žini (na pri­mjer kao riječ jata), često se u geni­tivu upo­treb­ljava oblik vra­tiju. Taj oblik u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne pos­toji, a geni­tiv mno­žine glasi vrata. Skloni se ... Read More »

Scroll To Top