Category Archives: gramatika

Otočki i otočni

Oba su ova pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Jedan je nas­tao prema općoj ime­nici otok, a drugi prema vlas­ti­toj ime­nici Otok. S obzi­rom na to da ove ime­nice imaju jed­nak gla­sovni sas­tav, i nji­hovi su pri­djevi mogli biti jed­naki, no kako hrvat­ski jezik pri­djeve tvori na više načina, to je bogat­stvo pri­rodno isko­ri­šteno za lakšu komunikaciju. Prema ime­ni­cama koje ... Read More »

Vremenom ili s vremenom

Koji je izraz dobar, s vre­me­nom će biti bolje ili vre­me­nom će biti bolje? U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku s ins­tru­men­ta­lom riječi vri­jeme − kada je u službi pri­ložne oznake vre­mena − dolazi pri­jed­log s. Vre­me­nom će biti bolje. > S vre­me­nom će biti bolje. Vre­me­nom će se i to rije­šiti. > S vre­me­nom će se i to riješiti. Nje­gov je ... Read More »

Božićni ili božićni

[Autor: Ron Doke]

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blag­dani, Božićni ukrasi… samo neki od nat­pisa koje ne možemo izbjeći ovih dana. Pro­blem je naravno u tome što su pogrešno napi­sani i „bodu nam oči”. Božić je vlas­tito ime (ime blag­dana) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­djevi nas­tali prema vlas­ti­tim ime­nima mogu se pisati i veli­kim i malim počet­nim ... Read More »

Čestit Božić ili sretan Božić

Božić

Rijetko se tko pos­ljed­njih deset­ljeća nije našao u situ­aciji da pri čes­ti­ta­nju Božića ne zna koji pri­djev upo­tri­je­biti, čes­tit ili sre­tan. Kao što znamo, danas se upo­treb­lja­vaju oba načina čes­ti­ta­nja (i čes­tit Božić i sre­tan Božić), te su time oba dopu­štena, a s vre­me­nom će prev­la­dati onaj koji govor­nici odaberu. Pri­djev sre­tan svi razu­mi­jemo i nje­gova upo­treba ni u kojoj ... Read More »

Je li obećanje dano ili dato?

Riječi dan i dat gla­gol­ski su pri­djevi trpni. Pojed­nos­tav­ljeno rečeno, ovaj se gla­gol­ski oblik tvori uglav­nom od pri­je­laz­nih gla­gola doda­va­njem sufiksa: ‑n, ‑en, ‑jen, ‑ven ili ‑t. Pod­sje­timo se, pri­je­laz­nim gla­go­lima sma­tramo gla­gole koji imaju dopunu u aku­za­tivu (padežu koji odgo­vara na pita­nja koga? što?). obe­ćati − obećan namo­čiti − namočen pro­mi­je­niti − promijenjen pri­kriti − prikriven poz­nati − poznat Gla­gol­ski ... Read More »

Scroll To Top