Category Archives: gramatika

Prijanjati ili prianjati

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobro pisati samo pri­anjati. Riječ je o nes­vr­še­nom gla­golu nas­ta­lom prema obliku pri­onuti (kod kojeg ne valja gri­je­šiti pišući ga pri­oniti). Obje ove riječi imaju zijev (hijat). Riječ je o fonet­skoj pojavi da se dva samo­glas­nika nađu jedan do dru­goga. Iako se u govoru na mjestu hijata uglav­nom umeće glas j, u pismu se to ... Read More »

Prijam ili prijem

Iako mnogi misle da je riječ o novoj jezič­noj pre­po­ruci, ona je stara barem neko­liko deset­ljeća (čini se doduše da se cijelo vri­jeme uspješno ignorirala). Riječ pri­jem potječe naj­vje­ro­jat­nije iz ruskog jezika (od riječi прием) i ona u hrvat­skom jeziku nema srod­nih riječi (pri­mje­rice riječi tri­jem i dri­jem nisu joj eti­mo­lo­ški bli­ske). Pre­uzeli smo je i od nje nači­nili neko­liko ... Read More »

Dnevna novina ili dnevne novine

U zna­če­nju dnev­nog lista ova se riječ u stan­dard­nom jeziku upo­treb­ljava samo u mno­žin­skom obliku − novine. Kao i ime­nice grab­lje ili škare i mno­žin­ski oblik novine ozna­čuje (i) jedan predmet. Iako su podri­je­tlom srodne (u kori­jenu imaju pri­djev nov), riječ nȍvine ne treba brkati s ime­ni­com novìna (novìne), koja znači „novost, novi­tet, neka nova pojava”. Riječ novìna („novost”) rjeđa ... Read More »

Starigradski i starogradski

Oba su pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Pri­djev sta­ri­grad­ski nas­tao je prema ime­nici Sta­ri­grad. U Hrvat­skoj pos­toje tri nase­lja koja se zovu Sta­ri­grad − u bli­zini Kopriv­nice, Senja i Zadra. Sta­nov­nici se ovih nase­lja nazi­vaju Sta­ri­gra­đani (u jed­nini Sta­ri­gra­đa­nin) i Sta­ri­gra­đanke. Sta­ro­grad­ski se odnosi na Stari Grad (nase­lje na otoku Hvaru), Stari grad (dio ili čet­vrt mno­gih gra­dova) te ... Read More »

Prilog gdje i glagoli kretanja

Za pri­log gdje uglav­nom govo­rimo da ne dolazi uz gla­gole kre­ta­nja (uz koje dolaze pri­lozi kamo i kuda). I to je načelno točno. Pa ipak, to nije uvi­jek baš tako. Pogle­dajmo slje­deće primjere. Kamo trčiš? Trčim kući, nemam kišo­bran, a kiša sve jače pada. Kuda trčiš? Trčim po nasipu. Gdje trčiš? Trčim u škol­skom atlet­skom klubu. Kamo se zem­lja odro­nila? Na kuće ... Read More »

Scroll To Top