Category Archives: gramatika

Gdje − kamo − kuda

Pri upo­trebi ovih mjes­nih pri­loga u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku podosta gri­ješi. (Tra­di­ci­onalni gra­ma­tički naziv mjesni pri­lozi mogao bi zbu­niti jer se oni ne odnose samo na mjesto, nego i na smjer i na put, to jest opće­nito na pros­tor.) Kada im se raz­lika između ovih triju mjes­nih pri­loga objasni, govor­nici je vrlo brzo shva­ćaju, no u govoru će kat­kad ... Read More »

Stilista ili stiliste

U nas­lovu su geni­tivni oblici riječi sti­list i sti­lista. Iako govor­nici uglav­nom nemaju pro­blema s nomi­na­ti­vom, odnosno znaju da je u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pri­hva­ćen samo oblik sti­list, pro­blemi sa sklo­nid­bom nisu rijetki. No kre­nimo redom. Riječ je o ime­ni­cama muškog roda nas­ta­lima od stra­nih riječi koje zavr­ša­vaju na ‑ist/‑ista. U početku su se jav­ljala oba sufiksa i ime­nice su bile ... Read More »

Zajutrak

Ime­nica zaju­trak ozna­čuje prvi dnevni obrok. Iako se neri­jetko sma­tra sino­ni­mom za doru­čak, on to zapravo ne mora biti, što ipak uve­like ovisi o izva­nje­zič­nim aspek­tima. Na kraju sama riječ doru­čak suge­rira da je to obrok koji se bla­guje kas­nije, to jest bliže ručku. Eti­mo­lo­ški se riječ zaju­trak pove­zuje uz gla­gol zaju­triti („sva­nuti, zapo­četi dan”). Riječ je nesum­njivo jedna od onih ... Read More »

Ja bih spavao ili ja bi spavao

Kon­di­ci­onal prvi gla­gol­ski je način koji tvo­rimo od (nena­gla­še­noga) aorista pomoć­noga gla­gola biti (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. ja bih spavao mi bismo spavali 2. ti bi spavao vi biste spavali 3. on bi spavao oni bi spavali U govoru se neri­jetko aoris­tni oblici bih, bismo i biste zamje­njuju ... Read More »

Futur drugi

Futur drugi vje­ro­jatno je gla­gol­sko vri­jeme koje naj­više zbu­njuje govor­nike. Dono­simo vrlo jed­nos­ta­van pri­kaz nje­gove upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Oblik se tvori od svr­še­noga pre­zenta pomoć­noga gla­gola biti (budem, budeš, bude, budemo, budete, budu) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.   JEDNINA MNOŽINA 1. budem došao/došla/došlo budemo došli/došle/došla 2. budeš došao/došla/došlo budete došli/došle/došla 3. bude došao/došla/došlo budu došli/došle/došla Futur ... Read More »

Scroll To Top