Category Archives: pridjevi

Papirnati ili papirni

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku ovi srodni pri­djevi zna­čenj­ski raz­li­kuju, no u govoru se često brkaju. Papir­nat (s odre­đe­nim obli­kom papir­nati) znači „koji je nači­njen od papira”. U osnov­nom je zna­če­nju to gra­divni pri­djev. Govo­rimo tako o papir­na­tim rup­či­ćima ili mara­mi­cama, papir­na­tim ubru­sima, papir­na­tim vre­ći­cama, papir­na­tom novcu, papir­na­tom zmaju ili avi­onu, papir­na­toj čaši, papir­na­tom cvi­jeću… Pri­djev papir­nat može imati i ... Read More »

Dalji i daljnji

Dugo su ovi oblici bili svo­je­vr­stan kamen spo­ti­ca­nja u stan­dard­nom jeziku, no s vre­me­nom su se nji­hova zna­če­nja iskris­ta­li­zi­rala i danas se većina jezi­kos­lo­vaca slaže s podje­lom koju donosimo. Oblik dalji (dalja, dalje) zapravo je kom­pa­ra­tiv pri­djeva dalek (dalek, dalji, naj­da­lji). On ozna­čuje uda­lje­nost, odnosno da je nešto uda­lje­nije (dalji posjed, dalji rođaci, cilj pos­taje sve dalji). Pri­djev dalj­nji (dalj­nja, ... Read More »

Dječiji ili dječji

Stva­ra­nje pri­djeva od ime­nica sufik­som -iji danas više nije uobi­ča­jeno u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Taj je sufiks slabo plo­dan, a pri­djevi koje tvori imaju isto zna­če­nje kao i pri­djevi tvo­reni plod­ni­jim sufik­som -ji (dje­čiji i dje­čji, koko­šiji i koko­šji, mačiji i mačji, ovčiji i ovčji, pačiji i pačji, vra­žiji i vražji, vučiji i vučji, zečiji i zečji...). S obzi­rom na ... Read More »

Dug i dugačak

Između pri­djeva dug i duga­čak nema neke sus­tav­nije zna­čenj­ske raz­like. Oblik duga­čak jav­lja se od 17. sto­ljeća i mlađi je po pos­tanku. Što­više, izve­den je prema pri­djevu dug, što se vidi i po tome što nema vlas­titu kom­pa­ra­ciju: dok prema pri­djevu dug imamo kom­pa­ra­tive duži i dulji, odnosno super­la­tive naj­duži i naj­du­lji, oblici dugač­kiji i naj­du­gač­kiji ne postoje. Teško je ... Read More »

Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

U hrvat­skom jeziku spo­jevi dviju ime­nica u kojima jedna atri­butno dopu­njuje drugu, odnosno ima pri­djevno zna­če­nje, nisu česti kao u nekim dru­gim jezi­cima. Iako takve kons­truk­cije pos­toje, pos­toji i tež­nja da se ime­nica koja odre­đuje drugu ime­nicu zami­jeni pridjevom. engl. kit­c­hen table (kuhinj­ski stol) kuhinja-stol > kuhinj­ski stol Kat­kad se od ime­nice u atri­but­nom polo­žaju ne može nači­niti pri­djev (trikno pita­nje ... Read More »

Scroll To Top