Category Archives: pridjevi

Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju je datuma ime mje­seca uvi­jek u geni­tivu, dakle pišemo: siječ­nja, veljače, ožujka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­blema, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­seca − stu­de­noga. Za raz­liku od imena svih osta­lih mje­seci, stu­deni nije ime­nica nego poime­ni­čeni pri­djev. On je pre­uzeo ulogu ime­nice, ali se i dalje skla­nja kao pridjev. S obzi­rom na to da pri­djevi u geni­tivu imaju ... Read More »

Aktualan ili aktuelan

Ovi pri­djevi potječu od latin­skog pri­djeva actu­alis. Latin­ske pri­djeve koji zavr­ša­vaju na -alis u hrvat­ski jezik pre­uzi­mamo tako da odba­cimo latin­ski doče­tak -is i zami­je­nimo ga hrvat­skim dočet­kom ‑an. Dakle, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku valja upo­tri­je­biti oblik aktu­alan. Oblik aktu­elan pre­uzeli smo iz jezika posred­nika (od nje­mač­kog aktu­ell i fran­cu­skog actuel). U slu­ča­je­vima kad istu riječ pre­uz­memo i iz kla­sič­nog ... Read More »

Toplinski udar ili toplotni udar

Riječi toplin­ski i toplotni odnosni su pri­djevi nas­tali od ime­nica toplina i toplota. S obzi­rom na to da ime­nica toplota ne pri­pada kor­pusu hrvat­skoga stan­dard­nog jezika, ne pri­pada ni pri­djev izve­den iz nje. Dakle, umjesto pri­djeva toplotni valja upo­tri­je­biti pri­djev toplin­ski. Riječ je pra­vilno nači­njena doda­va­njem nas­tavka -ski ime­nici toplina (toplin- + -ski > toplin­ski), a znači „koji se odnosi na ... Read More »

Hvala lijepa ili hvala lijepo

Pri upo­trebi izraza zahval­nosti valja se odlu­čiti za oblik hvala lijepa (u super­la­tivu hvala naj­ljepša). Riječ je naime o spoju ime­nice žen­skog roda (hvala) i odgo­va­ra­ju­ćeg pri­djeva (lijepa). Ono što zbu­njuje jest polo­žaj pri­djeva iza ime­nice, što nije uobi­ča­jeno, no to je zapravo spoj ime­nice i pri­djeva kao na pri­mjer lijepa uspo­mena (lijepa hvala). Da je hvala uis­tinu ime­nica žen­skog ... Read More »

Androgen i androgin

Ove su riječi izra­zom slične, ali zna­če­njem pot­puno različite. Ime­nica andro­gen nas­tala je od grč­kih riječi andros (geni­tiv ime­nice anēr − muška­rac) i génos (rod). Ozna­čuje muški spolni hor­mon ste­ro­idne struk­ture, ponaj­prije tes­tos­te­ron ili andros­te­ron. Često se upo­treb­ljava u mno­žini (andro­geni) ozna­ču­jući cijelu sku­pinu tak­vih hor­mona. U pre­ne­se­nom smislu riječ može ozna­či­vati ono što pro­miče muške karakteristike. Oblici andro­gen i ... Read More »

Scroll To Top