Category Archives: veznici

Niti… niti

Niti.. niti [autor: Hartwig Kopp-Delaney]

Sime­trične vez­nike niti… niti upo­treb­lja­vamo za nije­ka­nje sure­če­nica, pri čemu su one same for­malno jesne. Dru­gim rije­čima, vez­nici niti… niti ne dolaze uz drugu negaciju. Žena niti plače niti kuka, nego nijema po kući radi i Palunka dvori… Niti pjeva niti si pripjevkuje… Niti sunce peče niti kiša pada… Na svje­tlu dana niti što vide niti što čuju... Vez­nici niti… niti smis­lom ... Read More »

Jer i jel (jel’, je l’)

Jer je uzročni vez­nik i znači „zato što”. Cije­nim te jer si pošten. = Cije­nim te zato što si pošten. Uči­nili smo to jer smo morali. = Uči­nili smo to zato što smo morali. Jel (piše se i je l’ i jel’) krnji je oblik skupa je li (tre­ćeg lica jed­nine nena­gla­še­nog pre­zenta gla­gola biti i čes­tice li). Oblik je li ... Read More »

Kamoli ili kamo li

Vez­nik kamoli uvi­jek se piše kao jedna riječ. Zna­če­nje mu je gra­da­cij­sko, a često se pojav­ljuje zajedno s vez­ni­kom a. Nije ju ni poz­dra­vio, kamoli upi­tao za nje­zino zdravlje. Nije lako namje­riti se na dobra konja, a kamoli na iskrena ministra. Među novo­grad­njama nema mjesta ni za iglu, a kamoli za par­ki­ra­li­šte ili park. Danas rodi­te­lji ne smiju ni savje­to­vati djecu, ... Read More »

No,

Pisa­nje zareza jedno je od naj­pro­ble­ma­tič­ni­jih podru­čja u hrvat­skom jeziku: pre­ve­lik broj nedo­voljno čvr­stih pra­vila stvo­rio je veliku nesi­gur­nost i impro­vi­za­ciju pri nji­ho­voj uporabi. Una­toč ovakvu sta­nju neka su pra­vila neupitna, a takav je slu­čaj i s onim po kojem se zarez piše uz suprotni vez­nik no. No pri­tom neri­jetko gri­ješe i oni koji uz vez­nik no zarez pišu. Naime, ... Read More »

Ako ili ukoliko

Ova se dva vez­nika u govoru upo­treb­lja­vaju u istom zna­če­nju, no u stan­dard­nom se jeziku pred­nost daje vez­niku ako. Uko­liko budeš kas­nio, nalju­tit ću se. > Ako budeš kas­nio, nalju­tit ću se. Što da napra­vim uko­liko ne dobi­jem račun? > Što da napra­vim ako ne dobi­jem račun? Norma zapravo pre­po­ru­čuje upo­trebu oblika uko­liko samo u paru s uto­liko. Objek­ti­van sam samo uto­liko ... Read More »

Scroll To Top