Category Archives: leksik

Datum ili nadnevak

Dan, mje­sec i godina zajedno čine datum ili nad­ne­vak. Nad­ne­vak je naša riječ za datum, koji je inače podri­je­tlom iz latin­skog jezika. Oblik nad­ne­vak nas­tao je kom­bi­na­ci­jom riječi na i dan. Ime­nica dan u pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom jeziku gla­sila je dьnь. Prema tom su nomi­na­tivu nas­tale osnove dьn-, odnosno dn-, a od njih su se između osta­lih tvo­rili i geni­tivni ... Read More »

Viličar ili viljuškar

Obje riječi ozna­čuju vozilo koje u skla­di­štima služi za pre­vo­že­nje i pre­no­še­nje tereta, no u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pos­toji samo riječ vili­čar. Oblik vili­čar nas­tao je od riječi vilica, koja je pak izve­dena prema ime­nici vile. Riječ vilju­škar izve­dena je iz ime­nice vilju­ška, koja tako­đer potječe od isho­dišne ime­nice vile, no nje­zina tvorba nije uobi­ča­jena u hrvat­skom jeziku. Sufiks -juška ... Read More »

Svjetlo i svijetlo

I svje­tlo i svi­je­tlo dobri su oblici, ali ne znače isto. Što­više, to nisu ni iste vrste riječi. Svje­tlo je ime­nica sred­njeg roda − „ono što omo­gu­ćuje vid­lji­vost, svje­tlost”. Govo­rimo o pred­njem ili straž­njem svje­tlu, zele­nom svje­tlu, dnev­nom svje­tlu, upa­lje­nom ili uga­še­nom svje­tlu, svje­tlu na kraju tunela… Svi­je­tlo je zapravo sred­nji rod pri­djeva svi­je­tao (odre­đeni oblik svi­je­tli) − „koji je ... Read More »

Što je smičak?

Vje­ru­jemo da bez pre­tje­ri­va­nja možemo reći da veći dio govor­nika ne zna što ova riječ znači, iako zapravo nije nova. To je naime naša riječ za patentni zatva­rač, zip, cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus. S obzi­rom na to da su ove tuđice pri­lično nes­pretne za izgo­vor, a i ne osje­ćamo ih kao svoje, pri­lično je čudno što se riječ smi­čak nije proširila. ... Read More »

Elektronska pošta ili elektronička pošta

[Autor: Pascual López]

Pri­djevi elek­tron­ski i elek­tro­nički odnosni su pri­djevi. Oba su dobra, ali imaju raz­li­čita značenja. Elek­tron­ski je nas­tao prema ime­nici elek­tron (elektron- + -ski > elek­tron­ski), a zna­če­nje mu je „koji se odnosi na elek­trone”. Tako govo­rimo o elek­tron­skom omo­taču, snopu ili mikro­skopu, odnosno o elek­tron­skoj ljusci, cijevi ili leći. Elek­tro­nički je nas­tao prema ime­nici elek­tro­nika (elektronik- + -ski > elek­tro­nički), ... Read More »

Scroll To Top