Category Archives: leksik

Toplinski udar ili toplotni udar

Riječi toplin­ski i toplotni odnosni su pri­djevi nas­tali od ime­nica toplina i toplota. S obzi­rom na to da ime­nica toplota ne pri­pada kor­pusu hrvat­skoga stan­dard­nog jezika, ne pri­pada ni pri­djev izve­den iz nje. Dakle, umjesto pri­djeva toplotni valja upo­tri­je­biti pri­djev toplin­ski. Riječ je pra­vilno nači­njena doda­va­njem nas­tavka -ski ime­nici toplina (toplin- + -ski > toplin­ski), a znači „koji se odnosi na ... Read More »

Tac(n)a, pladanj, plata, poslužavnik

Tacna ili taca dolazi iz fran­cu­skoga jezika (tasse), a pre­uzeli smo je posred­stvom nje­mač­koga (Tasse). Sma­tra se regi­ona­liz­mom i ne ulazi u stan­dardni jezik. Pla­danj potječe od grč­koga plát­ha­non i naj­češća je riječ za ovaj komad posuđa. Imamo čak i izreku prema njoj: dobiti sve na plad­nju. Plata nam dolazi iz nje­mač­koga jezika (Platte), a zapravo potječe od latin­skoga (platta). ... Read More »

Pritisak i tlak

Ime­nice pri­ti­sak i tlak možemo sma­trati bli­skoz­nač­ni­cama, no una­toč tomu u hrvat­skome su stan­dard­nom jeziku nji­hova zna­če­nja pri­lično jasno razgraničena. Pri­ti­sak je ponaj­prije tiska­nje, tišta­nje jed­noga tijela na drugo (zaus­tav­lja­nje krva­re­nja pri­ti­skom prsta). Drugo mu je zna­če­nje zapravo pre­ne­seno: upo­raba pri­sile u svrhu ostva­ri­va­nja nekoga cilja, utje­caj, pri­nuda (poli­tički pri­ti­sak, pri­ti­sak jav­nosti). Pre­ne­seno je zna­če­nje danas češće u upo­trebi od ... Read More »

Novac ili novci

Novac je uvi­jek i svug­dje pro­blem, a ni hrvat­ski jezik nije iznimka. Čini se da oblici novac i novci supos­toje od samoga svo­jega nas­tanka, pa su tako oba oblika zajedno zapi­si­vana u rječ­nike. Prvi rječ­nici koji ih donose jesu Mika­ljino Blago jezika slo­vin­skoga (1649.) i Belos­ten­čev Gazop­hyla­cium (1740.). Oba se oblika donose i u suvre­me­nim rječ­ni­cima, a ima i jezič­nih ... Read More »

Vrata ili vratiju

Ime­nica vrata sred­njega je roda i ima samo oblike za mno­žinu, to jest uopće nema jed­ninu, pa kažemo da je plu­ra­lia tan­tum. Iako se skla­nja kao i ostale ime­nice sred­njega roda u mno­žini (na pri­mjer kao riječ jata), često se u geni­tivu upo­treb­ljava oblik vra­tiju. Taj oblik u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne pos­toji, a geni­tiv mno­žine glasi vrata. Skloni se ... Read More »

Scroll To Top