Category Archives: leksik

Čija je riječ taj strašni „vers”?!

Naj­kraće rečeno − hrvat­ska! Ona se danas sma­tra zas­ta­rje­li­com, no s obzi­rom na to da se u knji­žev­nosti neri­jetko upo­treb­lja­vala, ona je nepri­je­porna činje­nica hrvat­skoga jezika. Povrh toga i danas se upo­treb­ljava u nekim govo­rima, ponaj­prije primorskima. Pre­uzeta je iz latin­skoga jezika, prema riječi ver­sus (stih), tako što je odba­čen latin­ski sufiks -us. To je pra­vilno pre­uzi­ma­nje: tako smo pre­uzeli ... Read More »

Mirisati ili mirišati

Hrvat­ski stan­dardni jezik priz­naje samo oblik miri­sati. On ima dva osnovna zna­če­nja: širiti miris, odi­sati miri­som, odnosno upi­jati miris, nju­šiti. S obzi­rom na to da su u govoru pri­sutni dvoji oblici, zna­če­nja su se mogla podi­je­liti između njih. To se ipak nije dogo­dilo, a oblici prema gla­golu miri­šati, una­toč tomu što nisu rijetki u upo­trebi, ne sma­traju se dije­lom stan­dard­noga ... Read More »

Androgen i androgin

Ove su riječi izra­zom slične, ali zna­če­njem pot­puno različite. Ime­nica andro­gen nas­tala je od grč­kih riječi andros (geni­tiv ime­nice anēr − muška­rac) i génos (rod). Ozna­čuje muški spolni hor­mon ste­ro­idne struk­ture, ponaj­prije tes­tos­te­ron ili andros­te­ron. Često se upo­treb­ljava u mno­žini (andro­geni) ozna­ču­jući cijelu sku­pinu tak­vih hor­mona. U pre­ne­se­nom smislu riječ može ozna­či­vati ono što pro­miče muške karakteristike. Oblici andro­gen i ... Read More »

Iz kabela ili iz kabla?

Iz kabela teče struja, a iz kabla se obično izli­jeva teku­ćina − oba su oblika dobra, ali to nisu oblici iste riječi. Riječ kabel ponaj­prije ozna­čuje izo­li­rani elek­trični vodič (uz brod­sko čelično uže i mjeru za duljinu koja iznosi jednu dese­tinu mor­ske milje). Pri skla­nja­nju ove ime­nice vrlo se često gri­ješi. Naime neri­jetko se u kosim pade­žima izos­tav­lja glas e, ... Read More »

Bubamara

Buba­mare su kukci iz poro­dice Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­vaju se i bož­jim ovči­cama. Ime­nica buba­mara, kao što vidite, piše se spo­jeno, kao jedna riječ. Neri­jetko se ipak gri­ješi pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvije riječi (buba mara), što nije pravilno. JEDNINA MNOŽINA   pra­vilno nepra­vilno pra­vilno nepra­vilno N buba­mara − buba­mare bube­mare G buba­mare bube­mare buba­mara bubi­mari D ... Read More »

Scroll To Top