Category Archives: leksik

Predikat, ali subjekt i objekt

Uspo­re­đu­jući ove tri ime­nice, koje se zbog svo­jega zna­če­nja vrlo često jav­ljaju u istom kon­tek­stu, govor­nici se kat­kad zapi­taju zašto ime­nica pre­di­kat između gla­sova k i t ima a, dok oblike subje­kat i obje­kat ne sma­tramo ele­men­tima hrvat­skoga stan­dard­nog jezika. Sve smo tri ime­nice pra­vilno posu­dili iz latin­skog jezika, i to tako da smo im odba­cili nas­ta­vak i dobili nomi­na­tiv ... Read More »

Teorijski i teoretski

Odnos između ovih dvaju pri­djeva (i pri­pa­da­ju­ćih im pri­loga) nije odu­vi­jek bio nedvo­smis­len, a ni jezični pri­ruč­nici nisu uvi­jek bili složni u dava­nju pred­nosti. Iako se i danas neri­jetko zna­če­njem izjed­na­čuju, čini se da se u pos­ljed­nje vri­jeme nji­hova zna­čenj­ska polja raz­dva­jaju i da već možemo raz­li­ko­vati dva osnovna značenja. Pri­djev teoret­ski tako sve češće znači „koji pos­toji kao pret­pos­tavka, ... Read More »

Konsenzus ili koncenzus

Iako se čuju obje ina­čice, pra­vilna je samo jedna − kon­sen­zus. Pre­uzeli smo je iz latin­skog jezika (con­sen­sus prema con­sen­tire − „uskla­diti se, slo­žiti se”). Riječ podra­zu­mi­jeva jed­no­glasnu suglas­nost oko dono­še­nja neke odluke, a u pre­ne­se­nom smislu ozna­čuje opće miš­lje­nje koje prev­la­dava o nekoj temi. Naše su riječi s pri­bliž­nim zna­če­njem spo­ra­zum, dogo­vor, pris­ta­nak (u pre­ne­se­nom zna­če­nju i miš­lje­nje i ... Read More »

Vodeni i vodni

Raz­gra­ni­čiti zna­če­nja ovih pri­djeva nije baš lagan posao i teško da se može napra­viti bez ostatka i rezerve. Pri­djev vodeni znači „koji se odnosi na vodu, koji je u doti­caju s vodom, koji je nači­njen od vode”. Tako imamo niz izraza koji se odnose na nešto što tvori voda: vodena bujica, vodena sti­hija, vodeni udar, vodeni val, vodena para... Potom se ... Read More »

Misterij ili misterija

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškom rodu i glasi mis­te­rij. Ona potječe iz grč­kog jezika (mys­te­rion), a pre­uzeli smo je, kao i većinu grč­kih riječi, preko latin­skoga, u kojem glasi mys­te­rium. Latin­ske ime­nice koje zavr­ša­vaju na ‑ium pre­uzi­mamo tako da se doče­tak -um zami­jeni gla­som j (sta­dij prema sta­dium, akva­rij prema aqu­arium, odnosno mis­te­rij prema mys­te­rium). Valja ... Read More »

Scroll To Top