Category Archives: leksik

Autocesta ili autoput

Hrvat­skom jeziku pri­pada ime­nica auto­cesta. Riječ je o vrsti ceste, to jest o cesti nami­je­nje­noj ponaj­prije auto­mo­bil­skom prometu. Naziv auto­put ne sma­tra se dobro nači­nje­nim jer ime­nica put, između osta­loga, podra­zu­mi­jeva neure­đen ili mini­malno ure­đen, često neplan­ski izgra­đen zem­ljani pros­tor koji služi za puto­va­nje. Ime­nica cesta, s druge strane, ozna­čuje plan­ski stvo­ren i izgra­đen objekt s poprat­nim ele­men­tima kao što ... Read More »

Sućut ili saučešće

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku pred­nost daje ime­nici sućut. Ona je nas­tala prema gla­golu ćutjeti („osje­ćati”): su‑ + ćutjeti, dakle „suosjećati”. Ime­nica saučešće podri­je­tlom je iz ruskog jezika (sa‑ + učes­tvo­vati), a u teme­lju joj je zna­če­nja zapravo sudje­lo­va­nje. Kako već imamo svoje dobre ime­nice (sućut i suosje­ća­nje), treba im dati pred­nost pred zapravo nepo­treb­nim rusizmom. Dakle valja pripaziti: Pri­mite ... Read More »

Postumno ili posthumno

Ova su dva pri­loga, kao i odgo­va­ra­jući im pri­djevi, nas­tali prema latin­skom pri­djevu pos­tu­mus, u izvor­nom zna­če­nju „koji je pos­ljed­nji rođen”, a potom „koji je rođen nakon očeve smrti”. S vre­me­nom se ovaj pri­djev pogrešno pro­tu­ma­čio i zapravo puč­kom eti­mo­lo­gi­jom doveo u vezu sa zem­ljom, odnosno poko­pom (post humus, to jest post huma­ti­onem). Tako su se počeli upo­treb­lja­vati (i) oblici pos­t­hu­man ... Read More »

Pokvareno” mlijeko

Iako mu je pri­marna funk­cija omo­gu­ća­va­nje spo­ra­zu­mi­je­va­nja, jezik može i svje­do­čiti o nekom povi­jes­nom raz­dob­lju. S tog aspekta možemo pro­ma­trati sin­tagmu pok­va­reno mli­jeko. Ona je novija po pos­tanku jer se izvorno mli­jeko, naj­jed­nos­tav­nije rečeno, ne može pok­va­riti. Svježe ili slatko mli­jeko nekoć se moglo samo uki­se­liti − pre­tvo­rilo bi se iz slat­kog mli­jeka u kiselo mli­jeko (i vrh­nje). Čak se ... Read More »

Shema ili šema

U hrvat­skom se jeziku pred­nost daje obliku shema, odnosno izve­de­nim obli­cima she­mat­ski, she­ma­tič­nost, she­ma­ti­zi­rati… Riječ je podri­je­tlom grčka (skhema − oblik), ali smo je u hrvat­ski jezik pri­mili preko nje­mač­kog oblika Schema. Tako je nas­tao i oblik šema. No pri pre­uzi­ma­nju tuđih riječi u hrvat­skom se jeziku pred­nost daje obli­cima iz izvor­nog jezika, ne iz jezika posred­nika, a kla­sični jezici ... Read More »

Scroll To Top