Impresum

ADRESA

Bujica riječi d.o.o. za usluge i izdavaštvo

Fal­le­rovo šeta­li­šte 39

HR-10000 Zagreb

 

KONTAKT

Mobi­tel: +385 (0)95 50 60 519

E‑pošta: kontakt@bujicarijeci.com

 

O DRUŠTVU

Žiro račun: 2402006-1100652351 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)

IBAN: HR5324020061100652351

OIB: 63759089343

Druš­tvo je upi­sano u sud­ski regis­tar Trgo­vač­koga suda u Zagrebu pod bro­jem 080837747. Temeljni kapi­tal druš­tva iznosi dva­de­set tisuća kuna i upla­ćen je u cije­losti. Upravu čini Dejana Šću­ric, pro­fe­so­rica hrvat­skoga jezika i knji­žev­nosti te kom­pa­ra­tivne književnosti.

Scroll To Top