Kontakt

Pošto­vani koris­nici, tre­bate li lek­turu ili na umu imate neki drugi oblik surad­nje, slo­bodno nam se javite. Pos­lu­žite se pri­lo­že­nim obras­cem ili nam poša­ljite poruku na elek­tro­ničku adresu kontakt@bujicarijeci.com, a možete nas i nazvati na broj 095/50-60-519.

Napo­mi­njemo da Bujica riječi ne nudi bes­platno rje­ša­va­nje jezič­nih nedo­umica jer za to jed­nos­tavno nemamo teh­nič­kih moguć­nosti. Pisa­nje kva­li­tet­noga odgo­vora zah­ti­jeva istra­ži­va­nje i pre­tra­ži­va­nje lite­ra­ture, kat­kad i nabavu spe­ci­fične građe, vri­jeme za pisa­nje i slično. Jed­nos­tavno ne stig­nemo odgo­va­rati na sve zah­tjeve, a i s obzi­rom na to da imamo kli­jente koji pla­ćaju naše usluge jezič­noga savje­to­va­nja, sma­tramo da nije u redu da istu uslugu dru­gima pru­žamo besplatno.

Zahva­lju­jemo na razumijevanju.

Upi­šite svoje ime i pre­zime.

Upi­šite svoju e-adresu.

Oda­be­rite temu.

Napi­šite poruku.

Pre­pi­šite slje­deće zna­kove (veli­čina slova nije važna).

captcha

Scroll To Top