Što je lektura

Što je lektura

Lek­tura je pro­ces izmjene i pri­la­go­đa­va­nja tek­sta gra­ma­tič­koj i pra­vo­pis­noj (stan­dard­no­je­zič­noj) normi, a u skladu s funk­ci­onal­nim sti­lom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika kojemu lek­to­ri­rani tekst pripada.

To kon­kretno podra­zu­mi­jeva dovo­đe­nje tek­sta na višu razinu pisme­nosti od one koja se stječe for­mal­nom naobraz­bom, a koju naj­češće ima autor tek­sta. S obzi­rom na to da je hrvat­ski stan­dardni jezik iznimno slo­žen, on se u školi ne može obu­hva­titi u cije­losti te time većina autora, baveći se svo­jom stru­kom, hrvat­ski jezik poz­naje na nešto nižoj razini od lek­tora, kojima je upravo bav­lje­nje hrvat­skim stan­dard­nim jezi­kom struka.

Pri­mjer: U školi se ne uči, pa većina govor­nika i ne zna da vez­nik ni nije dobro upo­treb­lja­vati uz nega­ciju te da ga u tak­vim situ­aci­jama valja zami­je­niti vez­ni­kom i (On ga ni ne pozna. > On ga i ne pozna.).

Scroll To Top