Tag Archives: Grad Zagreb

Grad Zagreb ili grad Zagreb

Česta je nedo­umica treba li se apo­zi­cija grad uz imena gra­dova pisati veli­kim ili malim počet­nim slo­vom. No pravo je pita­nje kada ime­nicu grad pisati veli­kim, a kada malim počet­nim slo­vom jer Grad Zagreb  i grad Zagreb − nisu isto. Grad je ponaj­prije veće urbano nase­lje čiji se sta­nov­nici uglav­nom bave nepo­ljo­pri­vred­nim dje­lat­nos­tima. U ovom je zna­če­nju grad u suprot­nosti sa ... Read More »

Scroll To Top