Uvjeti korištenja

Pri­hva­ća­nje Uvjeta korištenja

Inter­net­sku stra­nicu, odnosno mrežno mjesto bujicarijeci.com odr­žava i ure­đuje Bujica riječi d.o.o. (dalje: Bujica riječi). Ona omo­gu­ćuje pris­tup odre­đe­nim sadr­ža­jima i uslu­gama na ovoj stra­nici, kao i nji­hovu upo­trebu, i to isklju­čivo prema Uvje­tima kori­šte­nja. Oni se pri­mje­njuju na sve sadr­žaje i usluge na dome­nama i pod­do­me­nama mrež­noga mjesta bujicarijeci.com.

Pris­tu­pa­nje mrež­nomu mjestu i nje­gova upo­raba podra­zu­mi­je­vaju da su koris­nici u sva­kome tre­nutku upoz­nati s Uvje­tima kori­šte­nja te da ih u pot­pu­nosti razu­miju i pri­hva­ćaju, kao i to da se ovime mrež­nime mjes­tom služe isklju­čivo u skladu s njima. U pro­tiv­nom koris­nike molimo da ne pris­tu­paju ovomu mrež­nomu mjestu i ne koris­tite se nje­go­vim sadr­ža­jima i uslugama.

Bujica riječi zadr­žava pravo pro­mjene Uvjeta kori­šte­nja u bilo kojem tre­nutku i nije odgo­vorna za even­tu­alnu štetu pro­izašlu iz tak­vih pro­mjena. Pro­mjene stu­paju na snagu nji­ho­vim objav­lji­va­njem na ovome mrež­nome mjestu ili kada se koris­nici o njima dru­ga­čije oba­vi­jeste. Koris­nici su dužni povre­meno pro­učiti Uvjete kori­šte­nja kako bi se upoz­nali s mogu­ćim pro­mje­nama. Pris­tu­pa­nje mrež­nomu mjestu nakon izmjene Uvjeta kori­šte­nja podra­zu­mi­jeva da su koris­nici s izmje­nama upoz­nati te da ih razu­miju i u cije­losti prihvaćaju.

Autor­ska prava

Sav je sadr­žaj na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com zašti­ćen autor­skim pra­vima u skladu s hrvat­skim zako­nima. Bujica riječi zadr­žava pravo da prema vlas­ti­tome sudu i bez pret­hodne naj­ave pro­mi­jeni, nado­puni, otkloni ili na bilo koji drugi način izmi­jeni sadr­žaj i izgled mrež­noga mjesta, kao i uvjete pod kojima se ono može rabiti. Bujica riječi zadr­žava i pravo uki­da­nja ovoga mrež­nog mjesta. Nije­dan dio ove stra­nice nije za upo­trebu bez ogra­ni­če­nja. Neo­v­la­štena upo­treba bilo kojega dijela ovoga mrež­nog mjesta sma­tra se krše­njem autor­skih prava i pod­ložna je prav­nom sankcioniranju.

Koris­nici objav­ljene sadr­žaje (doku­mente, podatke, infor­ma­cije…) smiju upo­treb­lja­vati samo za pri­vatne i neko­mer­ci­jalne potrebe, odnosno za indi­vi­du­alnu upo­trebu, i to na vlas­titu odgo­vor­nost, a uz pošto­va­nje svih autor­skih i vlas­nič­kih prava te prava tre­ćih osoba. Objav­ljeni se sadr­žaji ne smiju: objav­lji­vati, pri­ka­zi­vati, kopi­rati, repro­du­ci­rati, pre­no­siti, mije­njati, arhi­vi­rati i dis­tri­bu­irati bez pisme­noga dopu­šte­nja Bujice riječi. Sadr­žaji se ne smiju ni na koji način upo­treb­lja­vati u komer­ci­jalne svrhe bez izri­či­toga pris­tanka Bujice riječi. Tako­đer je zabra­njena svaka upo­treba kojom se na bilo koji način može pro­uz­ro­čiti šteta Bujici riječi ili bilo kojoj tre­ćoj strani.

Dopu­štena je neko­mer­ci­jalna upo­treba doku­me­nata, poda­taka i infor­ma­cija s mrež­noga mjesta bujicarijeci.com u obra­zov­nome pro­cesu, ali isklju­čivo u nje­go­vim bes­plat­nim seg­men­tima, ponaj­prije u jav­nim osnov­nim i sred­njim ško­lama. Pri­tom se moraju pošto­vati sva autor­ska i vlas­nička prava te prava tre­ćih osoba, kao i uvjeti pre­no­še­nja tek­s­tova nave­deni u Uvje­tima korištenja.

Sve su baze poda­taka na ovome mrež­nome mjestu u isklju­či­vome vlas­niš­tvu Bujice riječi. Nji­hov se sadr­žaj koris­ni­cima pruža samo na uvid u ponu­đene infor­ma­cije. Izri­čito se zabra­njuje svako pre­uzi­ma­nje, objav­lji­va­nje, dis­tri­bu­ira­nje, pre­no­še­nje i repro­du­ci­ra­nje, kao i svako drugo posre­do­va­nje ili pro­da­va­nje infor­ma­cija koje su sadr­žane u bazama poda­taka na ovome mrež­nome mjestu. Ništa ovdje nave­deno koris­ni­cima ne daje pravo kre­ira­nja bilo kak­vih baza poda­taka pri­kup­lja­njem infor­ma­cija iz naših baza podataka.

Uspr­kos svemu nave­de­nomu Bujica riječi zadr­žava pravo da povre­meno koris­ni­cima ustupi neke mate­ri­jale pod dru­ga­či­jim uvje­tima, pri čemu će to biti jasno istaknuto.

Uvjeti pre­no­še­nja tekstova

Sav je sadr­žaj na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com u vlas­niš­tvu Bujice riječi i nje­govo je pot­puno ili dje­lo­mično pre­no­še­nje dopu­šteno isklju­čivo uz navo­đe­nje izvora, pri čemu je izri­čito zabra­njena bilo kakva izmjena znat­nija od ukla­nja­nja even­tu­al­nih oma­ški pri pisa­nju (tipfelera).

Ako se sadr­žaj pre­nosi na inter­net­sku stra­nicu, oba­vezno je pos­tav­lja­nje povez­nice na ori­gi­nalni tekst, osim ako nije dru­ga­čije dogo­vo­reno s Buji­com riječi.

Povez­nice na druge inter­net­ske stranice

Mrežno mjesto bujicarijeci.com može sadr­ža­vati i povez­nice na inter­net­ske stra­nice koje su kre­irale treće osobe. Bujica riječi nema nad­zor nad tim inter­net­skim stra­ni­cama te se u pot­pu­nosti odriče svake odgo­vor­nosti vezane uz nji­hov sadržaj.

Bujica riječi nije odgo­vorna za sadr­žaj inter­net­skih stra­nica ogla­ši­vača koji se ogla­ša­vaju na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com, kao ni za bilo kakvu štetu nas­talu rek­la­mi­ra­njem na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com.

Ogla­ša­va­nje

Neke usluge mrež­noga mjesta bujicarijeci.com omo­gu­ćuju pri­hod od ogla­ša­va­nja. Pri­hva­ća­njem sadr­žaja Uvjeta kori­šte­nja koris­nici mrež­noga mjesta bujicarijeci.com pri­hva­ćaju i suglasni su s tim da nave­dena stra­nica može uklju­či­vati i rek­lamne poruke, oglase, raz­li­čite oba­vi­jesti, admi­nis­tra­tor­ske poruke i slično. Način i stil ogla­ša­va­nja te veli­čina oglasa pod­ložni su pro­mje­nama. Bujica riječi ulo­žit će razu­man napor da ne objav­ljuje oglase koji jesu ili imaju ele­mente koji su uvred­ljivi, vul­garni, por­no­graf­ski, pri­je­teći, rasis­tički, šovi­nis­tički ili štetni na bilo koji drugi način, no una­toč tomu Bujica riječi nije odgo­vorna za even­tu­alnu  štetu nas­talu kao rezul­tat pos­to­ja­nja oglasa na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com.

Even­tu­alni pos­lovni odnos između ogla­ši­vača i koris­nika mrež­noga mjesta bujicarijeci.com isklju­čivo se zas­niva na pos­lov­nom dogo­voru ogla­ši­vača i koris­nika te Bujica riječi nije odgo­vorna ni za kakvu moguću štetu pro­izašlu iz takva pos­lov­noga odnosa.

Zaštita pri­vat­nosti i taj­nost podataka

Na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com mogu se pri­kup­ljati osobni podaci koris­nika poput imena, pre­zi­mena, adrese, e-adrese, tele­fon­skoga broja i slič­noga. Ti će se podaci rabiti u svrhu kon­tak­ti­ra­nja, evi­den­ti­ra­nja koris­nika ili sta­tis­tič­koga obra­đi­va­nja posje­će­nosti. Podaci će se upo­treb­lja­vati u skladu sa zako­nom i neće ih se ustu­pati tre­ćim oso­bama (osim na izri­čit zah­tjev koris­nika ili tijela državne vlasti). Kores­pon­den­cij­ski sadr­žaj ili mate­ri­jali koje koris­nici dos­tave (pri­mje­rice pita­nja, komen­tari, pohvale, pri­jed­lozi i sl.) ne sma­traju se povjerljivima.

Sadr­žaj dobi­ven od korisnika

Svi samo­ini­ci­ja­tivno pos­lani mate­ri­jali, ponaj­prije tek­s­tovi, ali i drugi slični mate­ri­jali, odnosno drugi autor­ski radovi, mogu − ali i ne moraju − biti objav­ljeni na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com, i to jed­nom ili više puta, a bez vre­men­skoga ogra­ni­če­nja. Poši­lja­te­lji tak­vih mate­ri­jala pri­hva­ćaju da im za njih neće biti ispla­ćen nika­kav hono­rar. Sve osobe koje samo­ini­ci­ja­tivno poša­lju mate­ri­jale jamče pod punom kaz­ne­nom i mate­ri­jal­nom odgo­vor­nošću da su oni isklju­čivo nji­hovo vlas­niš­tvo te da na njih polažu autor­ska prava. Bujica riječi takve mate­ri­jale može samo obja­viti, no autor­ska prava i dalje pri­pa­daju autoru. Samo­ini­ci­ja­tiv­nim sla­njem svo­jih mate­ri­jala pod punom mate­ri­jal­nom i kaz­ne­nom odgo­vor­nošću poši­lja­te­lji pri­hva­ćaju nave­dena stajališta.

Odri­ca­nje od jam­s­tva i ogra­ni­če­nje odgovornosti

Mrežno mjesto bujicarijeci.com stvo­reno je u dobroj vjeri i s dobrim namje­rama. Bujica riječi ulo­žit će razu­man napor kako bi na njemu objav­lji­vala točne i aktu­alne podatke, ali ne pre­uzima odgo­vor­nost za nji­hovu toč­nost i pot­pu­nost. Mrežno mjesto bujicarijeci.com ponu­đeno je u obliku „kakvo jest” te se Bujica riječi ne sma­tra odgo­vor­nom za even­tu­alne pos­lje­dice koje mogu pro­izaći iz dru­ga­či­jega tuma­če­nja pru­že­noga mate­ri­jala i sadržaja.

Svaki koris­nik izri­čito pri­hvaća upo­trebu ovoga mrež­nog mjesta na vlas­titu odgo­vor­nost. Bujica riječi ne jamči: da će ovo mrežno mjesto odgo­va­rati vašim potre­bama; da će rezul­tati nas­tali upo­tre­bom ovoga mrež­nog mjesta biti točni i pouz­dani; da će kva­li­teta bilo kojega pro­dukta, usluge, infor­ma­cije ili dru­goga mate­ri­jala pri­bav­lje­noga na ovome mrež­nome mjestu odgo­va­rati vašim oče­ki­va­njima; da će ovo mrežno mjesto uvi­jek biti dos­tupno i ras­po­lo­živo te da neće sadr­ža­vati pogre­ške ili šte­tan softver.

Bujica riječi ne odgo­vara ni za kakvu štetu ili povredu nas­talu kao pos­lje­dica upo­trebe ili nemo­guć­nosti upo­trebe bilo kojega dijela ovoga mrež­nog mjesta, kao ni sadr­žaja koji su na njemu objavljeni.

Pro­mjene usluge

Bujica riječi zadr­žava pravo izmjene i uki­da­nja (pri­vre­me­noga i traj­noga) bilo kojega (ili cje­lo­kup­noga) sadr­žaja na mrež­nome mjestu bujicarijeci.com bez oba­veze pret­hodne naj­ave, pri čemu neće biti odgo­vorna ni za kakvu even­tu­alnu štetu nas­talu tim promjenama.

Uvjeti kori­šte­nja koji vri­jede za ovo mrežno mjesto vri­je­dit će i nakon nje­gova mogu­ćega uki­da­nja. Oni se pri­mje­njuju dok ih koris­nik ili Bujica riječi ne raskinu. Koris­nik ih može raski­nuti u bilo kojem tre­nutku i to tako da pres­tane s posje­ći­va­njem i upo­tre­bom ovih stra­nica te da uni­šti sve mate­ri­jale i sadr­žaje koje je pre­uzeo s ovoga mrež­nog mjesta.

Zakon­ska nadležnost

Svaka povreda nave­de­nih prava i uvjeta − namjerna ili slu­čajna − pred­stav­lja krše­nje odredbi Uvjeta kori­šte­nja mrež­noga mjesta bujicarijeci.com i pod­li­ježe mate­ri­jal­noj i kaz­ne­noj odgovornosti.

Za tuma­če­nje, pri­mjenu i pravne učinke svih dopu­šte­nja, isklju­če­nja i uvjeta kori­šte­nja mrež­noga mjesta bujicarijeci.com mje­ro­davno je hrvat­sko pravo, a za sve even­tu­alne zah­tjeve i spo­rove koji nas­tanu kao rezul­tat nje­gove upo­trebe isklju­čivo su nad­ležni hrvat­ski sudovi.

Kola­čići

Da bi inter­net­ska stra­nica bujicarijeci.com bila u pot­pu­nosti funk­ci­onalna (da bi radila pra­vilno i mogla se nado­gra­đi­vati i una­pre­đi­vati), na njoj se upo­treb­lja­vaju kola­čići (engl. cookies). Prema zako­no­dav­nim odred­bama Europ­ske unije obvezni smo prije pohrane kola­čića na koris­ni­kovo raču­nalo zatra­žiti nje­gov pris­ta­nak. Dalj­njom upo­tre­bom inter­net­ske stra­nice bujicarijeci.com koris­nik pris­taje na upo­trebu kola­čića. Ipak, svaki koris­nik u pos­tav­kama svo­jega inter­net­skog pre­gled­nika može blo­ki­rati pohranu kola­čića. Pri­tom će se inter­net­ska stra­nica bujicarijeci.com i dalje moći pre­gle­da­vati, ali neke nje­zine moguć­nosti neće biti dostupne.

Što su kolačići?

Vrlo pojed­nos­tav­ljeno rečeno, kola­čići su infor­ma­cije koje inter­net­ska stra­nica pohra­njuje na koris­ni­kovo raču­nalo kada joj on pris­tupi. Riječ je infor­ma­ci­jama koje koris­niku omo­gu­ćuju svo­je­vr­stan per­so­na­li­zi­ran pris­tup stra­nici, to jest o infor­ma­ci­jama o koris­nič­kim pos­tav­kama inter­net­skoga pre­gled­nika, o pre­fe­ri­ra­nome jeziku, o tome je li koris­nik već pris­tu­pio stra­nici i slič­nome. Kada koris­nik ponovno pris­tupi inter­net­skoj stra­nici, nje­gov pre­gled­nik vraća infor­ma­cije koje se nalaze na kola­čiću koji je inter­net­ska stra­nica prije bila pohra­nila, a što omo­gu­ćuje da se na stra­nici pri­ka­zuje sadr­žaj pri­la­go­đen odre­đe­nomu korisniku.

Inter­net­ska stra­nica ne može pomoću kola­čića pris­tu­piti mapama i doku­men­tima na raču­nalu koris­nika, a osobne podatke može spre­mati isklju­čivo onda kada ih koris­nik sam pris­tane dati na samoj stra­nici (pri­mje­rice upi­si­va­njem svoje e-adrese ili svo­jega imena pri regis­tra­ciji). Kola­čići nisu ni raču­nalni pro­grami, što znači da se ne mogu upo­treb­lja­vati za šire­nje virusa ili dru­gih mali­ci­oz­nih programa.

Iako zadane aktiv­nosti sla­nja i pohra­nji­va­nja kola­čića nisu vid­ljive, koris­nik ih može pro­mi­je­niti u bilo kojem tre­nutku pri­la­go­đa­va­jući pos­tavke u svo­jemu inter­net­skom pre­gled­niku (zah­tjevi za pohra­nji­va­nje kola­čića mogu se odo­briti ili odbiti, sprem­ljeni se kola­čići mogu auto­mat­ski obri­sati i slično).

Vrste kola­čića

Pri­vre­meni i stalni kolačići

Pri­vre­meni kola­čići omo­gu­ćuju inter­net­skim stra­ni­cama pohra­nji­va­nje pri­vre­me­nih poda­taka (pri­mje­rice stavki u koša­rici za kup­nju). Oni se brišu s raču­nala pri zatva­ra­nju inter­net­skoga preglednika.

Stalni kola­čići omo­gu­ćuju inter­net­skim stra­ni­cama pohra­nji­va­nje poda­taka kao što su koris­ničko ime i lozinka, a koji koris­ni­cima omo­gu­ćuju zadr­ža­va­nje pri­la­go­đe­noga pre­gleda stra­nice bez potrebe da se svaki put iznova pri­jav­ljuju. Stalni kola­čići na raču­nalu ostaju i nakon zatva­ra­nja pre­gled­nika, i to duže vre­men­sko raz­dob­lje, od neko­liko dana do neko­liko godina.

Kola­čići prve i treće strane

Kola­čići koji potječu od prve strane jesu kola­čići koji dolaze s inter­net­ske stra­nice koju koris­nik pre­gle­dava. Oni mogu biti pri­vre­meni ili stalni, a služe za pohra­nji­va­nje poda­taka koji će se rabiti pri­li­kom slje­de­ćega koris­ni­kova pre­gleda dotične stranice.

Kola­čići koji potječu od treće strane jesu kola­čići koji dolaze s dru­gih inter­net­skih stra­nica, pri­mje­rice s rek­lama dru­gih stra­nica koje se nalaze na stra­nici koju koris­nik pre­gle­dava ili sa stra­nica druš­tve­nih mreža pomoću čijih se koris­nič­kih računa koris­nik pri­jav­ljuje na inter­net­sku stra­nicu koju prati.

Kola­čići na inter­net­skoj stra­nici bujicarijeci.com

Na inter­net­skoj stra­nici bujicarijeci.com kola­čići se upotrebljavaju:

− za pru­ža­nje pot­pu­noga koris­nič­kog doživljaja

− za pos­ti­za­nje pot­pune funk­ci­onal­nosti stranice

− za pra­će­nje i ana­li­zi­ra­nje posje­će­nosti i upo­trebe inter­net­ske stranice

− za pri­ka­zi­va­nje pro­midž­be­nih materijala.

Prema zako­no­dav­nim odred­bama Europ­ske unije obvezni smo prije pohrane kola­čića na koris­ni­kovo raču­nalo zatra­žiti nje­gov pris­ta­nak. Dalj­njom upo­tre­bom inter­net­ske stra­nice bujicarijeci.com koris­nik pris­taje na upo­trebu kolačića.

One­mo­gu­ća­va­nje spre­ma­nja kolačića

Svaki koris­nik u pos­tav­kama svo­jega inter­net­skog pre­gled­nika može blo­ki­rati pohranu kola­čića. Pri­tom će se inter­net­ska stra­nica bujicarijeci.com i dalje moći pre­gle­da­vati, ali neke nje­zine moguć­nosti neće biti dostupne.

Da biste dobili više infor­ma­cija o pri­la­go­đa­va­nju pos­tavki kola­čića, oda­be­rite inter­net­ski pre­gled­nik koji upotrebljavate:

Mozilla Fire­fox

Google Chrome

Inter­net Explorer

Opera

Safari.

Dodatne infor­ma­cije

Više o kola­či­ćima može se saz­nati na slje­de­ćim stranicama:

http://aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/.

Ovi se uvjeti pri­mje­njuju od 8. trav­nja 2013.

Pos­ljed­nja izmjena: 30. pro­sinca 2013.

Scroll To Top