Pro­jekt Buji­ca rije­či pokre­nut je 2012. godi­ne da bi govor­ni­ci­ma hrvat­sko­ga jezi­ka pru­žio pouz­da­ne resur­se za usva­ja­nje nje­go­ve stan­dard­ne ina­či­ce. Od samo­ga je svo­je­ga počet­ka do danas Buji­ca rije­či posve­će­na tome da na pris­tu­pa­čan način objaš­nja­va zašto je nešto u stan­dard­no­me jezi­ku baš tako kako jest omo­gu­ću­ju­ći tako svo­jim čita­te­lji­ma dub­lje razu­mi­je­va­nje naše­ga jezika.