Akcijski ili akcioni − pridjevi na -ioni (I. dio)

Između pri­djev­nih oblika akcij­ski i akci­oni sva­kako valja oda­brati prvi − akcij­ski.

Sufiks -ioni danas nije uobi­ča­jen u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Kada je i bio u aktiv­noj upo­rabi, tvo­rio je pri­djevne oblike od ime­nica stra­noga podri­je­tla koje su zavr­ša­vale na -ija, i to doda­va­njem na osnovu nakon odba­ci­va­nja tog nas­tavka (kon­cen­tracijakon­cen­tra­ci­oni, inves­ticijainves­ti­ci­oni).

S obzi­rom na to da su pri­djevi tvo­reni sufik­som -ioni imali i pri­djevne ina­čice na -ski jed­naka zna­če­nja (kon­cen­tra­cij­ski, inves­ti­cij­ski), a tvorba na -ski uvre­že­nija je, poto­nji je tvor­beni oblik prev­la­dao. Danas se pri­djevi tvo­reni sufik­som -ioni sma­traju arha­ič­nima i pred­nost valja dati obli­cima na -ski.

Dakle, bolje je reći amor­ti­za­cij­ski nego amor­ti­za­ci­oni, emi­sij­ski nego emi­si­oni, kon­cen­tra­cij­ski nego kon­cen­tra­ci­oni, ope­ra­cij­ski nego ope­ra­ci­oni

Kao iznimka se priz­na­vao pri­djev komi­si­oni, no on je zapravo tvo­ren prema ime­nici komi­sion (pre­uze­toj prema nje­mač­kom Kom­mi­ssion), ne prema ime­nici komi­sija. Naša bi riječ bila posred­nički. U novije se vri­jeme i ovaj pri­djev sve češće piše kao komi­sij­ski, iako nam se oblik komi­si­on­ski čini boljim.

Scroll To Top