Androgen i androgin

Ove su riječi izra­zom slične, ali zna­če­njem pot­puno različite.

Ime­nica andro­gen nas­tala je od grč­kih riječi andros (geni­tiv ime­nice anēr − muška­rac) i génos (rod). Ozna­čuje muški spolni hor­mon ste­ro­idne struk­ture, ponaj­prije tes­tos­te­ron ili andros­te­ron. Često se upo­treb­ljava u mno­žini (andro­geni) ozna­ču­jući cijelu sku­pinu tak­vih hor­mona. U pre­ne­se­nom smislu riječ može ozna­či­vati ono što pro­miče muške karakteristike.

Oblici andro­gen i andro­geni pod­sje­ćaju na pri­djevne oblike (homo­gen, homo­geni), no u hrvat­skome su jeziku ipak ime­nice (kao rend­gen, rend­geni). Pri­djev glasi andro­gen­ski (andro­gen­ski nado­mjes­tak, andro­gen­ski recep­tor, andro­gen­ska tera­pija). Reći pri­mje­rice andro­geni nado­mjes­tak nije baš dobro; to je kao da kažemo rend­geni sus­tav umjesto rend­gen­ski sus­tav.

Ime­nica andro­gin nas­tala je od grč­kih riječi andros (anēr − muška­rac) i gyne (žena), a ime­nuje onoga koji ima dva spola, koji je dvos­po­lac, odnosno biljku koja isto­dobno ima i muške i žen­ske cvje­tove. U pre­ne­se­nom smislu riječ može ozna­či­vati onoga koji ima karak­te­ris­tike obaju spolova.

U novije se vri­jeme i ime­nica andro­gin upo­treb­ljava u zna­če­nju pri­djeva (andro­gina odjeća, mla­dić andro­gine lje­pote). Sma­tramo da za tim zapravo nema potrebe jer pri­djev od ime­nice andro­gin glasi andro­gin­ski (andro­gin­ski izgled, andro­gin­ska figura, andro­gin­ska maska).

Scroll To Top