Isti ili jednak

Pri­djevne bli­skoz­nač­nice isti („koji je isto­vje­tan sa samim sobom”) i jed­nak („koji je isto­vje­tan s dru­gim”) ne valja mije­šati. Tako valja reći: i dalje se držao istog stava, ali imali smo jed­nak stav.

Iako se često pogrešno upo­treb­lja­vaju kao istoz­nač­nice, pri­djevi isti i jed­nak nemaju isto, nego slično, bli­sko zna­če­nje, pa ih nazi­vamo bli­skoz­nač­ni­cama. Do pro­blema vrlo često dolazi kada treba odre­diti koji od tih dvaju pri­djeva valja upotrijebiti.

Pri­djev isti (ista, isto) znači „koji je isto­vje­tan sa samim sobom, koji nije drugi”. U pre­ne­se­nom zna­če­nju ozna­čava onog „koji je vrlo sli­čan, koji pod­sjeća na nekoga ili na nešto” (Kad se nasmi­ješ, ista si mama.).

Pri­djev jed­nak (jed­naka, jed­nako) znači „koji je isto­vje­tan s dru­gim, koji se ne raz­li­kuje od drugoga”.

Tako možemo reći:

Braća voze isti auto­mo­bil.

Braća voze jed­nake auto­mo­bile.

U prvoj je reče­nici riječ o jed­nom (istom) auto­mo­bilu koji voze obo­jica braće, dok se u dru­goj reče­nici govori o dvama isto­vjet­nim automobilima.

Često je vrlo teško odre­diti koji bi pri­djev bilo bolje upo­tri­je­biti, no pra­vilna upo­treba može pru­žiti finu, istan­čanu zna­čenj­sku razliku.

Cijene goriva iste su cijeli tjedan.

Cijene goriva jed­nake su na svim ben­zin­skim crpkama.

Prvi nam pri­mjer govori da se cijene goriva nisu mije­njale, a drugi da su cijene goriva izjed­na­čene na svim ben­zin­skim crpkama.

Scroll To Top