Iz kabela ili iz kabla?

Iz kabela teče struja, a iz kabla se obično izli­jeva teku­ćina − oba su oblika dobra, ali to nisu oblici iste riječi.

Riječ kabel ponaj­prije ozna­čuje izo­li­rani elek­trični vodič (uz brod­sko čelično uže i mjeru za duljinu koja iznosi jednu dese­tinu mor­ske milje). Pri skla­nja­nju ove ime­nice vrlo se često gri­ješi. Naime neri­jetko se u kosim pade­žima izos­tav­lja glas e, čime dobi­vamo oblike kabla, kablom i slične. No u hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku glas e iz zad­njeg sloga ne izos­tav­lja pri sklo­nidbi općih ime­nica. Ta se gla­sovna pri­mjena, nazvana nepos­to­jano e, pojav­ljuje u kaj­kav­skom narje­čju. S obzi­rom na to da su neka vlas­tita imena nas­tala na kaj­kav­skome (Čakovec, Čakovca, Čakov­cem), ta se pro­mjena može naći u njima.

No za raz­liku od vlas­ti­tih ime­nica kaj­kav­skog podri­je­tla, opće ime­nice u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku takvo e uvi­jek zadr­ža­vaju. To kon­kretno znači da svaki oblik ime­nice kabel zadr­žava e. Što­više, zadr­žava uvi­jek cijeli nomi­na­tivni oblik, samo mu se dodaju nas­tavci. Možemo reći da se riječ kabel skla­nja kao riječ tunel.

S obzi­rom na to da se e iz riječi kabel ne gubi, a i s obzi­rom na to da je cijeli nomi­na­tivni oblik osnova, pri­djev tvo­rimo doda­va­njem nas­tavka: kabel + -ski = kabel­ski. To znači da oblik kablov­ski nije dobar.

kablov­ska tele­vi­zija > kabel­ska televizija

kablov­ska mreža > kabel­ska mreža

Ime­nica kabao ozna­čuje posudu za vodu, vje­dro. Riječ je o našoj sta­roj ime­nici, a zanim­ljivo je to što na njoj možemo vidjeti više gla­sov­nih pro­mjena. Naime pri sklo­nidbi ove ime­nice dolazi do dviju gla­sov­nih pri­mjena: voka­li­za­cije i nepos­to­ja­nog a. Voka­li­za­cija je pro­mjena suglas­nika l u samo­glas­nik o (vokal), a pro­na­la­zimo je u nomi­na­tivu i aku­za­tivu jedine. Nepos­to­jano a jav­lja se u nomi­na­tivu i aku­za­tivu jedine te u geni­tivu kratke mno­žine. Ime­nica kabao ima i dvoje oblike za mno­žinu, to jest ima dugu mno­žinu (mno­žinu s umet­kom -ov-) i kratku množinu.

Poku­šamo li nje­zinu sklo­nidbu uspo­re­diti sa sklo­nid­bom neke druge ime­nice, mogli bismo reći da je donekle slična sklo­nidbi ime­nice posao.

KABEL

KABAO

jed­nina

mno­žina

jed­nina

mno­žina

N

kabel

kabeli

kabao

kabli/kablovi

G

kabela

kabela

kabla

kabala/kablova

D

kabelu

kabe­lima

kablu

kablima/kablovima

A

kabel

kabele

kabao

kable/kablove

V

kabele

kabeli

kable

kabli/kablovi

L

kabelu

kabe­lima

kablu

kablima/kablovima

I

kabe­lom

kabe­lima

kablom

kablima/kablovima

Scroll To Top