Kula ili toranj

Iako se često navode kao sino­nimi (riječi ista zna­če­nja), ove to riječi nisu u pot­pu­nosti. Umjesto kao istoz­nač­nice, bilo bi ih toč­nije odre­diti kao bliskoznačnice.

Za obje je gra­đe­vine karak­te­ris­tično da su više nego šire, dok im je baza naj­češće okru­gla, ali može biti i čet­vr­tasta, pa i više­kutna. Obje gra­đe­vine mogu biti samos­talne, ali i inte­gra­lan dio nekoga većeg zdanja.

U čemu je onda raz­lika? Možda je lakše uočimo pod­sje­timo li se nekih poz­na­tih kula i tor­njeva. Tako su kule pri­mje­rice Loš­tr­š­čak u Zagrebu, Min­četa u Dubrov­niku ili Kula sve­toga Marka u Tro­giru, dok od tor­njeva možemo spo­me­nuti Cibo­nin toranj u Zagrebu, Eif­fe­lov toranj u Parizu ili Kosi toranj u Pisi.

Kao što vidimo, kule su ponaj­prije obram­beni, for­ti­fi­ka­cij­ski objekti. Tor­njevi, s druge strane, rjeđe imaju vojnu ulogu, a češće reli­gij­sku ili civilnu. Tako pos­toje tor­njevi na crk­vama i dža­mi­jama (mina­reti), a u novije su vri­jeme tor­njevi i tele­vi­zij­ski, stam­beni i pos­lovni (nebo­deri), a imamo i izve­de­nicu vodotoranj.

Kao i mnoge podjele u jeziku, i ova je podjela do odre­đene mjere uvjetna. Kat­kad je teško raz­li­ko­vati je li neki objekt kula ili toranj i to može dovesti do odre­đe­nih pro­blema. Tako imamo jedan recen­tan, naiz­gled luc­kast, ali vrlo realan pri­mjer: s obzi­rom na činje­nicu da engle­ski jezik ne raz­li­kuje kulu i toranj te ima samo riječ tower, do pro­blema može doći pri pri­je­vodu mjesta Fionina zato­če­niš­tva − je li Shrek Fionu oslo­bo­dio iz kule ili iz tornja?

Bez obzira na even­tu­alne pro­bleme pri odre­đi­va­nju, sma­tramo da se može govo­riti o načel­noj zna­čenj­skoj raz­lici između ovih poj­mova te da je valja nje­go­vati kad je to god moguće.

Scroll To Top