Mirisati ili mirišati

Hrvat­ski stan­dardni jezik priz­naje samo oblik miri­sati. On ima dva osnovna zna­če­nja: širiti miris, odi­sati miri­som, odnosno upi­jati miris, nju­šiti. S obzi­rom na to da su u govoru pri­sutni dvoji oblici, zna­če­nja su se mogla podi­je­liti između njih. To se ipak nije dogo­dilo, a oblici prema gla­golu miri­šati, una­toč tomu što nisu rijetki u upo­trebi, ne sma­traju se dije­lom stan­dard­noga jezika.

PREZENT

 

MIRISATI

MIRIŠATI

 

jed­nina

mno­žina

jed­nina

mno­žina

1.

miri­šem

miri­šemo

miri­šim

miri­šimo

2.

miri­šeš

miri­šete

miri­šiš

miri­šite

3.

miriše

mirišu

miriši

miriše

Valja pri­pa­ziti i na dopunu gla­golu miri­sati. Uz njega treba upo­tri­je­biti aku­za­tiv s pri­jed­lo­gom na, a ne loka­tiv s pri­jed­lo­gom po.

Kaput miriše po dimu. > Kaput miriše na dim.

Miriše po jabu­kama. > Miriše na jabuke.

Scroll To Top