Novac ili novci

Novac je uvi­jek i svug­dje pro­blem, a ni hrvat­ski jezik nije iznimka.

Čini se da oblici novac i novci supos­toje od samoga svo­jega nas­tanka, pa su tako oba oblika zajedno zapi­si­vana u rječ­nike. Prvi rječ­nici koji ih donose jesu Mika­ljino Blago jezika slo­vin­skoga (1649.) i Belos­ten­čev Gazop­hyla­cium (1740.). Oba se oblika donose i u suvre­me­nim rječ­ni­cima, a ima i jezič­nih savjet­nika koji dopu­štaju mno­žin­ske oblike. Uspr­kos tomu, norma je nak­lo­nje­nija jed­nin­skim obli­cima, to jest odre­đenu pred­nost daje obli­cima novac, novca, novcu…, odnosno nji­ho­voj upo­trebi kao da nemaju mno­žine. Tako shva­ćena, ime­nica novac bila bi plu­ra­lia tan­tum, kao što su i neke druge riječi, na pri­mjer zrak, željezo, metal…

Una­toč tomu bez većih pro­blema možemo stvo­riti oblike za mno­žinu: novci, novaca, nov­cima… No to nije mno­žina prema samome smislu. Uspo­re­dimo li oblike novac i novci s obli­cima lovac i lovci, vidjet ćemo da lovac ozna­čuje jednu osobu, a lovci više od jedne. No ime­nica novci ne ozna­čuje nužno više novca od ime­nice novac, pa tako novci mogu podra­zu­mi­je­vati jednu kunu, a novac može biti mili­jun kuna. (Ali i neke druge valute, pri­mje­rice fra­naka, i to gvinejskih.)

Mno­žin­ski oblik novci ne donosi nikakvu zna­čenj­sku raz­liku u odnosu na oblik novac, upravo suprotno, ti oblici imaju isto­vjetno zna­če­nje i bez pro­blema se mogu zamjenjivati.

Inter­net­ska domena za jednu kunu? To nije neki novac.

Inter­net­ska domena za jednu kunu? To nisu neki novci.

Duguje ti pola mili­juna kuna?! To je velik novac!

Duguje ti pola mili­juna kuna?! To su veliki novci!

Mogli bismo reći da se oblik novac ponaša kao sin­gu­la­ria tan­tum (ime­nica bez mno­žine), a novci kao plu­ra­lia tan­tum (ime­nica bez jed­nine). To među­tim nije uobi­ča­jeno. Ako zna­čenj­ske raz­like između jed­nine i mno­žine nema, odnosno mno­žina nije zna­čenj­ska mno­žina, sma­tramo da valja upo­treb­lja­vati samo jedan oblik. S obzi­rom na to da oblik novac norma pre­po­ru­čuje, a oblik novci even­tu­alno navodi, možemo reći da se pri upo­trebi stan­dard­noga jezika pred­nost daje jednini.

Među­tim valja priz­nati da su mno­žin­ski oblici u govoru česti i da se ova ime­nica još nije u pot­pu­nosti ustalila.

Scroll To Top