Pritisak i tlak

Ime­nice pri­ti­sak i tlak možemo sma­trati bli­skoz­nač­ni­cama, no una­toč tomu u hrvat­skome su stan­dard­nom jeziku nji­hova zna­če­nja pri­lično jasno razgraničena.

Pri­ti­sak je ponaj­prije tiska­nje, tišta­nje jed­noga tijela na drugo (zaus­tav­lja­nje krva­re­nja pri­ti­skom prsta). Drugo mu je zna­če­nje zapravo pre­ne­seno: upo­raba pri­sile u svrhu ostva­ri­va­nja nekoga cilja, utje­caj, pri­nuda (poli­tički pri­ti­sak, pri­ti­sak jav­nosti). Pre­ne­seno je zna­če­nje danas češće u upo­trebi od osnovnoga.

Tlak je ter­min koji se upo­treb­ljava u zna­nosti: fizici, hidro­me­ha­nici, medi­cini, mete­oro­lo­giji… Riječ je ponaj­prije o sili koja dje­luje na jedi­nicu povr­šine. U znans­tve­nome kon­tek­stu možemo govo­riti o atmo­sfer­skome tlaku, hidros­ta­tič­kome tlaku, pogon­skome tlaku, krv­nome tlaku, viso­kome tlaku, niskome tlaku...

Za raz­liku od ime­nice pri­ti­sak, od ime­nice tlak možemo tvo­riti i pri­djev tlačni, pa tako imamo i sin­tagme tlačni cje­vo­vod, tlačna sila, tlačna pumpa, tlačni ven­til

Scroll To Top