Što je „alnaser”?

Zapravo ništa! Riječ je o teh­nič­kom ure­đaju za pokre­ta­nje nekoga stroja − star­teru. U stan­dard­nome se jeziku pre­po­ru­čuje upo­treba riječi star­ter, iako ni ona nije naša, nego posu­đena iz engle­skoga jezika (angli­zam). No ne treba negi­rati da se u meha­ni­čar­skom žar­gonu, ali i u govor­nom jeziku, upo­treb­ljava i nave­deni ger­ma­ni­zam (riječ podri­je­tlom iz nje­mač­koga jezika). No dobro, gotovo pa germanizam.

Naime, često se čuje oblik alna­ser, koji zapravo nije točan. Riječ u nje­mač­kom izvorno glasi Anla­sser, a nas­tala je od nje­mač­koga gla­gola anla­ssen („sta­viti u pogon, pokre­nuti”). Stoga nije dobro reći alna­ser, nego bi tre­balo anla­ser. S obzi­rom na to da je „skup ln” daleko češći u hrvat­skome jeziku od „skupa nl” (koji dolazi isklju­čivo u stra­nim rije­čima i pri­lično nam je nes­pre­tan za izgo­vor), u govoru je spon­tano došlo do zamjene glasova.

Kao što smo već rekli, u stan­dard­nome se jeziku pred­nost daje obliku star­ter. Naime već smo posu­dili riječ start i ona se u hrvat­skome udo­ma­ćila i tvori poro­dicu (start, star­tati, startni, start­nina…). Zato joj valja dati pred­nost pred neudo­ma­će­nom rije­čju, koja je još povrh toga nes­pretna za izgovor.

Scroll To Top