Vrata ili vratiju

Ime­nica vrata sred­njega je roda i ima samo oblike za mno­žinu, to jest uopće nema jed­ninu, pa kažemo da je plu­ra­lia tan­tum.

Iako se skla­nja kao i ostale ime­nice sred­njega roda u mno­žini (na pri­mjer kao riječ jata), često se u geni­tivu upo­treb­ljava oblik vra­tiju. Taj oblik u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne pos­toji, a geni­tiv mno­žine glasi vrata.

Skloni se s vra­tiju! > Skloni se s vrata!

Sta­jao je do vra­tiju. > Sta­jao je do vrata.

Lopta je prošla pokraj vra­tiju. > Lopta je prošla pokraj vrata.

mno­žina

mno­žina

N

vrata

jata

G

vrata

jata

D

vra­tima

jatima

A

vrata

jata

V

vrata

jata

L

vra­tima

jatima

I

vra­tima

jatima

Scroll To Top